Munkajog

Derecho del trabajo II.

 

Capacidad para trabajar

Existen límites al desempeño de algunos trabajos por razones de edad, titulación, salud o incompatibilidad.

Por ejemplo en España y en Hungría también por razón de edad, se prohíbe el trabajo a los menores de 16 años. Los menores de 18 años no pueden realizar trabajo nocturno, ni horas extraordinarias, ni aquellos trabajos que el ley declare insalubres, penosos, nocivos o peligrosos.

El incumplimiento de estas prohibiciones supondrá por ejemplo la nulidad del contrato.

El periodo de prueba

El periodo de prueba es normalmente 30 dias, pero el ley se fija una duración máxima: no puede exceder de 3 meses para trabajadores en Hungría.

La duración del contrato de trabajo

Por tiempo indefinido o por duración determinada.

Derechos y deberes del trabajador

Los derechos y deberes más importantes del trabajador son los que se detallan a continuación:

Derechos del trabajador:

 • A la ocupación efectiva durante la jornada de trabajo
 • A la promoción y formación en el trabajo (ascensos, cursos de formación y adaptación etc.)
 • A no ser discriminados para acceder a un puesto de trabajo
 • A la integridad física y a la intimidad
 • A percibir puntualmente la remuneración pactada
 • Los demás que se establezcan en el contrato de trabajo

Deberes del trabajador:

 • Cumplir las obligaciones concretas del puesto de trabajo conforme a los principios de la buena fe y diligencia
 • Cumplir las medidas de seguridad e higiene que se adopten
 • Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio de su función directiva
 • Contribuir a mejorar la productividad
 • Los demás que se establezcan en el contrato de trabajo

Despido

El despido es la acción a través de la cual un empleador da por finalizado unilateralmente un contrato laboral con su empleado.

Requisitos formales del despido

Aunque dependerá finalmente de las legislaciones específicas, es bastante común la exigencia de requisitos formales para tener el despido valido.

Carta de despido: Comunicación escrita del empleador dirigida al trabajador en la cual indica su voluntad de despedirlo, así como las causas y la fecha a partir de la cual se hará efectiva la medida.

Munkajog II.

 

Munkavégzési képesség

Néhány munka betöltéséhez vannak feltételek, amiknek meg kell felelni életkor, végzettség, egészségi állapot vagy összeférhetetlenség tekintetében.

Például Spanyolországban és Magyarországon is tilos a munkavállalás 16 éven aluliaknak. A 18 év alattiak nem végezhetnek éjszakai munkát, nem vállalhatnak túlórát, sem nem végezhetnek olyan munkát, amelyet a törvény egészségre ártalmasnak, veszélyesnek, fárasztónak vagy károsnak tart.

Ezeknek a törvényi tiltásoknak a be nem tartása a szerződés semmisségét okozhatja.

A próbaidő

A próbaidő normál esetben 30 nap, de a törvény egy maximális időtartamot határoz meg: Magyarországon nem lehet 3 hónapnál több.

A munkaszerződés tartama

Határozott idejű vagy határozatlan idejű lehet.

A munkavállaló jogai és kötelezettségei

A munkavállaló legfontosabb jogai és kötelezettségei a következők:

A munkavállalók jogai:

 • Munkaidő alatti munkavégzés
 • Előléptetés és képzés a munkahelyen (előlépés, képzési és betanulási tanfolyamok stb.)
 • Tilos a diszkrimináció egy pozíció elérése, betöltése során
 • A fizikai épség és személyiségi jogok biztosítása
 • A megállapodott munkabér pontos juttatása
 • Minden más, amiben a munkaszerződés keretében megállapodtak

A munkavállaló kötelezettségei:

 • Betartani a konkrét pozícióval járó kötelezettségeket a jóhiszeműség és a gondosság követelményeinek megfelelően
 • Betartani az egészségügyi és tisztasági előírásokat
 • Teljesíteni a munkáltató rendelkezéseit és utasításait, amelyeket irányítói hatásköre gyakorlása során kiad
 • Hozzájárulni a nagyobb termelékenységhez
 • Minden más, amiben a munkaszerződés keretében megállapodtak a felek

Felmondás

A felmondás olyan cselekmény, amely során a munkáltató egyoldalú akarattal megszünteti a munkaviszonyt a munkavállalóval.

A felmondás alaki követelményei

Habár végső soron a speciális jogszabályi rendelkezésektől függ, eléggé gyakori, hogy a felmondás érvényessségéhez formai követelményeket határoznak meg.

Felmondólevél: A munkáltató írásbeli kommunikációja, melyet annak a munkavállalójának címez, akit el kíván bocsátani, úgy, hogy tartalmazza az okokat és az időpontot, amelytől kezdve az intézkedés érvényes.


Vocabulario - szókincs

la adaptaciónbetanulás, beilleszkedés
el ascensoelőlépés, előmenetel
la buena fejóhiszeműség
la capacidadképesség (vmire)
el carta de despidofelmondólevél
contribuirhozzájárul vmihez
el desempeñomunkavégzés, munka betöltése
despedirelbocsát
el despidofelmondás
la diligenciagondosság
detallarrészletez
establecermeghatároz
excedermeghalad
la exigenciakívánalom, (meg)követelés
la hora extraordinariatúlóra
la incompatibilidadösszeférhetetlenség
el incumplimientonem-teljesítés, nem-teljesülés
improcedentejogellenes, megengedhetetlen
insalubreártalmas, egészségtelen
la integridad físicatesti épség
la intimidadmagánszféra
el lapsoidőszak, időköz
el montonagyság
nocivokáros
la obligaciónkötelezettség
pactadomegállapodott
el pago de despidovégkielégítés
peligrosoveszélyes
penosofárasztó
percibirmegkap
el periodo de pruebapróbaidő
el preavisoelőzetes értesítés
prohibirsemegtilt
la remuneraciónbér
suponerfeltételez
sustituirhelyettesít, helyébe lép
la titulaciónvégzettség
validoérvényes
la voluntadszándék

Expresiones - kifejezések

conforme avminek megfelelően
cumplir las órdenes e instruccionesbetart rendelkezéseket és utasításokat
los derechos y deberes del trabajadora munkavállaló jogai és kötelezettségei
dirigido al trabajadormunkavállalóhoz intézett
en el ejercicio degyakorlása során
hacerse efectivahatályba lép
la nulidad del contratoa szerződés semmissége
la promoción y formaciónelőmenetel és képzés
por duración determinadahatározott idejű
por tiempo indefinidohatározatlan idejű
los requisitos formalesformai követelmények
respecto de tercerosharmadik felekre tekintettel

Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulás


Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Források

Nyelvi szolgáltatások


Az oldal...

...a munkajogot és jogi nyelvezetét mutatja be.

→ Jogi spanyol

©2005-2018 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép