Szószedet az olvasókönyvhöz - T

T
 
tabaco dohány; szivar
tabardillo tífusz, láz
taimado fondorlatos
tajada szelet
tal ilyen, olyan
>>> ~ vez talán
>>> ¿qué ~? hogy s mint?
talle termet, alak
también is
tampoco sem
tan olyan; annyira
>>> ~ ... como olyan ..., mint
tanto ennyi, annyi
>>> mientras ~ miközben
>>> por lo ~ ezért, tehát
tarde későn
tarde (la) délután
>>> por la ~ délután [időhatározó]
>>> buenas ~s jó napot!, jó estét!
tauromaquia bikaviadorság
te neked, téged
tea
teatro színház
techo mennyezet, tető
tedioso unalmas, fárasztó
tejado (cserép)tető
tejedor szővő
temblar remeg
temer fél
>>> ~se tart vmitől
temor félelem
templado mérsékelt
templo templom
temprano korai, korán
tendrán ld. tener
tenedor villa [evőeszköz]
tener van (vmije), birtokol; fog, tart
>>> ~ que kell
>>> ~ frío fázik
>>> ~ por tart vminek
>>> tiene diez años tíz éves
tenga ld. tener
tengo ld. tener
tenis tenisz
tentación kísértés
tentar megkísérel
tercer ld. tercero
tercero harmadik
terminar befejez
término szó, kifejezés
terreno terep, terület
terrible szörnyű
terrífico rémítő
territorio terület
tesoro kincs
testarudo makacs
ti téged, neked
tía nagynéni
tiembla ld. temblar
tiempo idő, időjárás
>>> hace ~ jó ideje
tienda bolt
tiene ld. tener
tierno lágy, omlós
tierra föld; vidék; szülőföld
tinta tinta
tintero tintatartó
tinto festett, színes
tío nagybácsi
tirano zsarnok
tirar dob, lök, lő, húz
tirón lökés, rántás
>>> de un ~ egy hajtásra, egyhuzamban
título cím, titulus
tiza kréta
tocar érint, nyúl; játszik (vmin); megkongat
>>> te toca te jössz
>>> toca las ocho nyolcat üt
todavía még
todo minden, mindegyik, egész
>>> con ~ mindezek után
>>> del ~ teljesen
Toisón: la orden de la ~ aranygyapjas rend
Toledo [spanyol város]
¡toma! nocsak
tomar fog, elvesz; megeszik, megiszik
tomate paradicsom (zöldség)
tonelada tonna
tonelaje tonnatartalom
tontería ostobaság
tonto buta
topar (con) beleütközik; összetalálkozik
tordo rigó
toro bika
>>> corrida de ~s bikaviadal
tórrido forró
torta lepény, torta
tortilla rántotta, kukoricalepény
total teljes
trabajar dolgozik
trabajo munka
trabar összeköt
>>> ~ conversación beszélgetésbe elegyedik
traducción fordítás
traducir lefordít
traduzca ld. traducir
traer hoz; vonz; visel
tráfico forgalom
tragar lenyel
traiga ld. traer
traje ruha, öltözet
trajeron ld. traer
trajo ld. traer
tramo lépcsőforduló, lépcsőszakasz
tranquilo nyugodt
tras mögött, után, múlva
trasunto másolat
tratamiento bánásmód; kezelés
tratar kezel; bánik; próbál; kereskedik
trato bánásmód; egyezség
través: a ~ keresztül
trazar rajzol, tervez
trecho távolság
treinta harminc
tremendo óriási
trémulo reszkető
tren vonat
tres három
trescientos háromszáz
trigo búza
trineo szán
triplicar háromszoroz
triste szomorú
tronco törzs
trono trón
tropezar (con) beleütközik; belebotlik
tropical trópusi
troupe trupp
trucha pisztráng
trueno mennydörgés
tu a te ...-d
te
tuerto félszemű; kancsal
tumba sír
tunante csavargó, csibész
turco török
turno sor, sorrend; váltás
tuvo ld. tener
tuyo tiéd

Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulás


Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Források

Nyelvi szolgáltatások


Szószedet

A   B   C-CH   D   E   F   G   H   I   J   K-L-LL   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W-Y-Z
minden egyben


Olvasókönyv főoldal

©2005-2018 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép