Szószedet az olvasókönyvhöz - S

S
 
sábado szombat
saber tud
sabido ismeretes; tanult
sabio bölcs
sabroso ízletes
sacar elővesz, kihúz
sacrificar feláldoz
sacrifiqué ld.sacrificar
saeta nyíl
sagrado szent
sala terem, helyiség
Salamanca [spanyol város és tartomány]
salgo ld. salir
salida kijárat; elindulás
salir kimegy, elmegy; válik vmivé; kiderül; felkel (nap)
salitre salétrom
salón szalon, terem
>>> ~ de trono trónterem
saltar ugrik; kilövell; felrobban
salto ugrás
>>> dar un ~ ugrik
salud egészség
saludar üdvözöl
saludo üdvözlet; tisztelgés
salvación megmentés; üdvözülés
salvo ép, sértetlen
san ld. santo
sanar gyógyít, meggyógyul
San Francisco (de Asís) Assisi Szt. Ferenc [ferences rend alapítója]
sangre (la) vér
sanguijuela orvosi pióca
San Ignacio de Loyola Loyolai Szt. Ignác [jezsuita rend alapítója]
sano egészséges
santo szent
saqué ld. sacar
sardina szardínia
sastre szabó
satisfacción elégedettség, kielégítés
satisfacer kielégít
satisfecho ld. satisfacer
ld. saber
sea ld. ser
sebo faggyú
secar szárít
sección metszet; szekció
seco száraz
secretario titkár
secreto titok
sed (la) szomjúság
>>> tener ~ szomjas
seguida: en ~ azonnal
seguir követ; folytat
según szerint; amint
segundo második; másodperc
seguro biztos
seis hat [szám]
selecto válogatott
selva erdő, dzsungel
semana hét [időszak]
semejante hasonló; ilyen
senador szenátor
sencillez egyszerűség
sencillo egyszerű
sentarse leül
sentido érzék; értelem
sentimiento érzelem; sajnálkozás
sentir érez
>>> ~se érzi magát
señor úr
señora asszony; úrinő
señoría uraság, nagyságos úr
señorita kisasszony
sepa ld. saber
separar elválaszt
separémonos = separemos nos
septiembre szeptember
sepulcral sír-
>>> lápida ~ sírkő
ser van
serie (la) sor, sorozat
serio komoly
sermón szentbeszéd
servicio szolgálat
servil szolgai
servir szolgál
>>> ~ de algo jó valamire
>>> ~ de nada semmire sem jó
sesenta hatvan
si ha, amennyiben
igen
saját maga
sido ld. ser
siempre mindig
>>> para ~ örökre
sien (la) halánték
siendo ld. ser
sienta ld. sentar(se)
sienten ld. sentir
siete hét (szám)
Sigfredo Szigfrid
siglo évszázad
significado jelentés
significar jelent (vmit)
sigue ld. seguir
siguiente következő
siguieron ld. seguir
silencio csend
silvestre erdei, vad
silla szék
sillón karosszék
simple egyszerű
sin nélkül
sinfónico szimfonikus
siniestro baljós
sino hanem; különben
>>> no ... ~ csak
sintiendo ld. sentir
siquiera, ni ~ még ... sem
sirven ld. servir
sirviente szolga
sirvió ld. servir
sitio hely
situación helyzet; fekvés
situado vhol lévő
soberano szuverén
soberbio gőgös
sobrado bőséges, fölös
sobre fölött; -ról, -ről; körülbelül
sobremesa desszert
sobresalto riadalom
sobretodo felöltő
sobrevenir bekövetkezik
sobrevino ld. sobrevenir
sobrina unokahúg
sobrino unokaöcs
socavar kiás
sois ld. ser
sol nap [égitest]
solamente csak, kizárólag
soldado katona
solejar napos hely
solemne ünnepélyes
solemnidad ünnepélyesség
soler szokott
solicitar kér, kérvényez; felkelt, előidéz
solícito figyelmes
solo egyedüli, egyetlen; egyedülálló
sólo csak, kizárólag
soltar elenged, kienged
soltero egyedülálló
sombra árnyék
sombrero kalap
son ld. ser
sonar hangzik, szól; megszólaltat
sonido hang, hangzás
sonoro zengő
sonreír mosolyog
sonriendo ld. sonreír
sonrisa mosoly
sopa leves
soplar fúj; súg
sorbete sörbet
sorprendente meglepő
sorprendido meglepett
sorpresa meglepetés
sospechar gyanít
sostener tart, fenntart; folytat
sótano pince
soy ld. ser
Sr. = Señor
SS. MM. y AA. = Sus Majestades y Altezas
su az ő / ön ...-je / -jük
subida emelkedés
subir felmegy; emelkedik
suceder történik
suceso esemény; kimenetel
sucio koszos
sudeste délkelet
suela ld. soler
suela talp
suelo föld, talaj, padló
suena ld. sonar
suerte (la) szerencse, sors; mód
Suez Szuez
suficiente elegendő
sufrir szenved; elvisel
Suiza (la) Svájc
sujeto alany; tárgy
sultán szultán
suma összeg
sumo legfelsőbb, legfőbb
suntuoso pompás
superficie felszín
superior felső, magasabb; kimagasló
>>> escuela ~ főiskola
superioridad fölény
supo ld. saber
suponer feltételez
supongamos ld. suponer
sur dél
surtir ellát; feltölt
susto ijedtség
susurrar mormol, csobog, zizeg
suyo övé

Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulás


Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Források

Nyelvi szolgáltatások


Szószedet

A   B   C-CH   D   E   F   G   H   I   J   K-L-LL   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W-Y-Z
minden egyben


Olvasókönyv főoldal

©2005-2018 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép