Szószedet az olvasókönyvhöz - R

R
 
rama ág
ramal oldalág
Ramón [férfinév]
rana béka
rancho tanya, ranch
rápidamente gyorsan
rápido gyors
raro ritka, furcsa
rasgar hasít
rastro vágóhíd
rato pillanat, időköz
rayo sugár
razón értelem; ok
>>> tener ~ igaza van
real királyi
real [spanyol pénzérme]
realce hímzés, domború dísz
rebelarse lázad
rebelión lázadás
recelar tart vmitől
>>> ~se de gyanakszik vmire
recibimiento átvétel; fogadtatás
recibir kap, elfogad, átvesz
recién újonnan, nemrégiben
>>> ~ nacido újszülött
recientemente nemrég
reclamar igényel; reklamál
recobrar visszaszerez
recoger összeszed, begyűjt
recoleto szerzetes
recomendación ajánlás; megbízás
recomendar ajánl; megbíz
reconocer elismer; felismer; megvizsgál
reconozcan ld. reconocer
recordar emlékszik
recostado támaszkodó, fekvő
recrearse szórakozik
recreo pihenés, kikapcsolódás
recto egyenes
recuerdo emlék
>>> ~s üdvözlettel
recuerdo ld. recordar
recurrir folyamodik vmihez
recurso eszköz, menedék
>>> ~s források, erőforrások
rechazar visszautasít, elutasít
red (la) háló
redoblado kettős, megkettőzött, gyorsított (menet)
redondel kör, korong
reducir csökkent, korlátoz
referir elmond, beszámol; vonatkozik
refirió ld. referir
reflejar tükröz
reflexión visszaverődés; átgondolás
reflexionar elmélkedik, átgondol
reflexivo elgondolkodó
refrán közmondás
refrenar megfékez
refrescarse felfrissül
regalarse jól él
regalo ajándék
región régió
regresar visszatér
regreso visszatérés
regular átlagos, normális, közepes
rehusar elutasít
reino királyság
reír nevet
relacionarse (con) kapcsolatban van vkivel
relatar elmond, beszámol
relativo viszonylagos
relevar felment
reloj óra
reluciente csillogó
relucir csillog, ragyog
relleno töltött, teli
remar evez
rematar végez, befejez
remediar orvosol
remendar befoltoz
remontar(se) felszáll
remover eltávolít
renglón sor
renovar felújít
renunciar leköszön
reparación javítás; jóvátétel
reparar észrevesz; megjavít
reparto szereposztás
repente: de ~ hirtelen
repetir ismétel
repicar megkongat
repite ld. repetir
repitiendo ld. repetir
repitieron ld. repetir
replicar válaszol
reposar pihen, fekszik
reposo pihenés
repostero cukrász
representación képviselet; előadás
representar előad; képvisel; ábrázol
reprimir elfojt
reprise felújítás
república köztársaság
res (la) lábasjószág
residencia tartózkodás, lakóhely
resignado rezignált
resina gyanta
resistir. ellenáll, elvisel
resolución határozat, elhatározás
resolver határoz, megold
respirar lélegzik
responder válaszol
responsabilidad felelősség
respuesta válasz, felelet
restar marad
resto maradék
resulta eredmény
>>> de ~s eredményeképpen
resultar következik (vmiből); bizonyul
retemblar remeg
retiemble ld. retemblar
retrato képmás
reunirse gyűlik, összeül
reverencia tisztelet; meghajlás
revisar átvizsgál
revolotear lebeg
revolución fordulat; forradalom
revolver elforgat, felforgat
revuelto összetekert
revuelve ld. revolver
rey király
ría ld. reír
Ricardo Richárd
ricazo nagyon gazdag
rico gazdag
ricuelo gazdag
ridículo nevetséges
riendo ld. reír
río folyó
Río Janeiro [brazil város]
riqueza gazdagság, vagyon
risueño mosolygó
robar rabol, kirabol
rodear körbevesz
rodilla térd
Rodolfo Rudolf
rogar könyörög; imádkozik
rojo vörös
Roma Róma
romano római
romper tör, szakít
ronco rekedt
ropa ruha
rosa rózsa
rostro arc
rubio szőke
rubor elpirulás
ruego ld. rogar
rugido ordítás
rugir bőg, ordít
ruido zaj
ruina rom
ruso orosz
rústico paraszti, nyers

Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulás


Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Források

Nyelvi szolgáltatások


Szószedet

A   B   C-CH   D   E   F   G   H   I   J   K-L-LL   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W-Y-Z
minden egyben


Olvasókönyv főoldal

©2005-2018 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép