Szószedet az olvasókönyvhöz - P

P
 
Pablo Pál
paciencia türelem
Pacífico Csendes-óceán
padecer szenved; eltűr
padre apa
>>> los ~s szülők
paga fizetés
pagar fizet
página oldal
país ország
paja szalma
pájaro madár
paje apród
palabra szó
palacio palota
paladión palládium
palco, m., box. páholy
palidecer sápad
pálido sápadt
>>> ponerse ~ elsápad
palma pálma
>>> ~ de coco kókuszpálma
palmada ütés, taps
>>> dar ~s tapsol
palo bot; fa
pampa [dél-amerikai síkság]
panadería pékség
panadero pék
panal lép
Panamá Panama
Paolo Pál
papagayo papagáj
papanatas mamlasz
papel papír
par pár
>>> a ~es párosával
>>> de ~ en ~ tárva-nyitva
para -nak, -nek, részére
>>> ~ que (azért) hogy
parábola példázat; parabola
pararse megáll
pardo barna
parecer látszik; előtűnik; hasonlít
>>> ~se hasonlít
pared (la) fal
pareja pár, partner
París Párizs
parlero bőbeszédű
parque park
parroquiano törzsvevő
parte rész
>>> dar ~ jelentést tesz
>>> por todas ~s mindenütt
particularmente különösen
partida tétel; játszma; elindulás
partir elindul; feloszt
pasajero átmeneti
pasaporte útlevél
pasar megy, elhalad; múlik; történik
>>> ~ adentro bemegy
>>> ~ por alto figyelmen kívül hagy
pascua húsvét
>>> más contento que unas ~s madarat lehet fogatni vele
pasearse sétál
paseo séta
pasión szenvedély
pasmado elképedt
pasmo megdöbbenés
paso lépés
>>> dar un ~ lép
pasto legelő
pastora pásztorlány
pata láb
patata krumpli
paterno apai
patinar korcsolyázik
patria haza
paz (la) béke
pecado bűn
pecho mell
pedazo darab
>>> hacer ~s darabokra tör
pedir kér
pegar elver
peligro veszély
pelota labda, golyó
pelotera veszekedés
pena bánat, fájdalom; vesződség
>>> no vale la ~ nem éri meg a fáradságot
penitencia vezeklés
penoso fájdalmas
pensamiento gondolkodás; gondolat
pensar gondol, gondolkozik
>>> ~ en gondol vmire
Pensilvania Pennsylvania [amerikai állam]
Peñafiel [spanyol város]
peor rosszabb, legrosszabb
pequeñita kicsi lány
pequeño kicsi, alacsony
pera körte
peral körtefa
perder elveszít
perdido elveszett
perdón bocsánat; megbocsátás
perdonar megbocsát
peregrinación vándorlás
peregrino vándorló; bizarr
pereza lustaság
perezoso lusta
perfección tökély, tökéletesség
perfumista illatszerész
perla gyöngy
permitir enged, lehetővé tesz
pero de, azonban
perro kutya
perseverar kitart
persona személy
pertenecer tartozik (vmihez)
pesado nehéz
pesar nyom (vmennyit)
>>> a ~ de ellenére
pescador halász
pescar halászik
peseta pezeta
petate tökfej
petróleo kőolaj, petróleum
pez (el) hal
pez (la) szurok
piadoso jámbor
picar szúr, csíp, mar
pícaro galád, zsivány
pícaro csirkefogó
pico csőr
>>> callar el ~ befogja a száját
pide ld. pedir
pidió ld. pedir
pie láb(fej)
>>> a ~ gyalog
piedad irgalom, kegyelet
piedra
piel bőr
pierden ld. perder
pierna láb(szár)
pieza darab; szoba
Pinar del Río [kubai tartomány]
pingüe kövér, zsíros
pintor festő
piña ananász
pisada lépés, lábnyom
piso szint
>>> ~ bajo földszint
pizarra pala; iskolai tábla
placer élvezet, öröm
plan terv
planicie síkság
plano sík, sima
planta növény; talp
plata ezüst
plataforma dobogó, tető
plátano platánfa
platino platina
plato tányér; fogás
playa part, strand
plaza tér
plebe köznép
plomizo ólomszínű
plomo ólom
pluma toll
población lakosság
poblado lakott
pobre szegény
pobremente szegényen
poco kevés; kicsit
>>> a ~ de nem sokkal utána
>>> ~ a ~ apránként
poder erő, hatalom, képesség
poder -hat, -het; képes vmire
poderoso erős, hatalmas
podría ld. poder
poeta költő
policiaco rendőri
pompa fényűzés, ünnepélyesség
pomposamente díszesen
ponderar mérlegel; lemér
poner tesz, rak
>>> ~se válik (vmilyenné); felvesz (ruhát); lenyugszik
>>> ~ a elkezd
pongamos ld. poner
ponte ld. ponerse
Popocatepetl [hegy Mexikóban]
popular népszerű
porfía vita, harc
>>> a ~ vetélkedve
porque mert, mivel
¿porqué? / ¿por qué? miért?
portal kapu, kapualj
portería porta
portero portás, kapus
Portugal Portugália
posada fogadó
posadero fogadós
poseer birtokol
posesión birtoklás, tulajdon
posible lehetséges
precedente előzmény, precedens
precepto parancsolat, előírás
precio ár
precioso értékes
precipitadamente gyorsan, kapkodva
precipitarse lesiet; elsiet, elkapkod
precisamente pontosan
preciso pontos; szükséges
predicar prédikál
preferir előnyben részesít
prefiere ld. preferir
pregunta kérdés
preguntar kérdez
preludio előjáték, bevezetés
prender fog, megfog
>>> ~se meggyullad
prensa sajtó
preparación felkészülés
preparar előkészít, elkészít
presa zsákmány
presencia jelenlét; megjelenés
presenciar tanúja vminek
presentar bemutat; nyújt, ajándékoz
>>> ~se bemutatkozik, megjelenik
presente jelen; jelenlévő; ajándék
>>> al ~ jelenleg
presidente elnök
preso elfogott; fogoly
prestar ad, kölcsönöz
>>> ~ atención figyel
presumir hivalkodik
pretender követel; törekszik
prevenido ld. prevenir
prevenir megelőz; figyelmeztet
prima unokatestvér (lány)
primavera tavasz
primer ld. primero
primero első; legfontosabb; először, előbb
primo unokatestvér (fiú)
primor mestermunka
princesa hercegnő
principal fő, legfontosabb
principalmente főleg
príncipe herceg
principiar kezdődik, kezd
principio kezdet
>>> al ~ kezdetben, először
prisa sietség
>>> de ~ sürgősen
prisión börtön, fogság
prisionero fogoly
privación megfosztás, nélkülözés
probar próbál; bizonyít
proclamar kihirdet
procurar megpróbál, igyekszik
prodigioso csodás
producción termelés; termés; produkció
producir. gyárt, létrehoz, okoz
producto termék
productor termelő
profanar megszentségtelenít
profano szentségtörő; tiszteletlen
profesor tanár; professzor
profeta próféta
profundidad mélység
profundo mély
programa program
progresista haladó
promesa ígéret
prometer ígér
prometida menyasszony
pronto gyors; gyorsan, hamar
pronunciación kiejtés; kihirdetés
pronunciar kiejt; kihirdet
propina borravaló
propio saját
proponer javasol
propongo ld. proponer
proporcionar ad; okoz
propósito szándék
propuso ld. proponer
proseguir folytat
prosiguiendo ld. proseguir
prosiguió ld. proseguir
proteger véd; támogat
protervo csökönyös
protesta tiltakozás
protestar tiltakozik
provenir származik
proverbio közmondás
proviene ld. provenir
provincia tartomány
provisto ellátott, nyújtott
próximo következő
proyectar vetít; tervez
proyecto terv, projekt
prudente körültekintő
prueba próba, teszt
publicar közzétesz
público nyilvános
público közönség, nyilvánosság
pudiese ld. poder
pudo ld. poder
pueblo nép; falu
puede ld. poder
puerta kapu, ajtó
puerto kikötő
pues hát; ha; mert
>>> ~ bien szóval
puesto állás, poszt
puesto ld. poner
pulgar hüvelykujj
pulido fényes, csiszolt
pulmón tüdő
pulque [agávéból készített ital]
punto pont
puro tiszta
purpúreo bíborszínű
puso ld. poner

Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulás


Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Források

Nyelvi szolgáltatások


Szószedet

A   B   C-CH   D   E   F   G   H   I   J   K-L-LL   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W-Y-Z
minden egyben


Olvasókönyv főoldal

©2005-2018 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép