Szószedet az olvasókönyvhöz - O

O
 
o vagy
¡o! ó!
Oaxaca [mexikói állam]
obediencia engedelmesség
obediente engedelmes
obertura nyitány
obispo püspök
objeto tárgy, eszköz; cél
obligar kötelez, kényszerít
obra mű, munka
obrero munkás
obrero dolgozó
obscurecerse elhomályosodik, beborul
observar megfigyel; betart (vmit)
obstáculo akadály
obstante: no ~ mindazonáltal
obstruir akadályoz, elzár
obtener megszerez, hozzájut
obtiene ld. obtener
obtuvo ld. obtener
ocasión alkalom
occidental nyugati
Oceanía Óceánia
océano óceán
ocio szabadidő; tétlenség
octubre október
ocultar rejt
oculto rejtett, titkos
ocupación foglalkozás; megszállás
ocupado elfoglalt
ocupar elfoglal
ocurrir megtörténik, előfordul
ochenta nyolcvan
ocho nyolc
oeste nyugat
oficialmente hivatalosan
oficina hivatal
oficio mesterség, tisztség
oficioso szorgalmas
ofrecer ajánl
¡oh! ó!
oído hallás; fül
oído ld. oír
oigo ld. oír
oír hall, meghallgat
¡ojalá! bárcsak
ojo szem
¡ola! ld. hola
oliva olajbogyó
olvidar(se) elfelejt
once tizenegy
ópera opera
operación művelet, műtét
opereta operett
opinar vélekedik
oportuno alkalmas, célszerű
oprimir összenyom; elnyom
orar imádkozik
orden (el) rend
orden (la) parancs, rendelet
ordenar elrendel
ordinario közönséges, átlagos
oreja fül
organizar szervez
órgano szerv
orgulloso büszke
Oriente kelet
oro arany
orquesta zenekar
ortografía helyesírás
os titeket, nektek, egymást
osar merészel
oscuro sötét
otoñal őszi
otoño ősz
otro másik, többi, következő
>>> otra vez még egyszer
>>> el uno con el ~ egymással
oveja juh
¡ox! hess!
oxear elhesseget
oyendo ld. oír
oyó ld. oír

Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulás


Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Források

Nyelvi szolgáltatások


Szószedet

A   B   C-CH   D   E   F   G   H   I   J   K-L-LL   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W-Y-Z
minden egyben


Olvasókönyv főoldal

©2005-2018 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép