Szószedet az olvasókönyvhöz - M

M
 
madera fa (anyag)
madre (la) anya
madrileño madridi
madrugar korán kel
maestro mester, tanító
mágico varázslatos
magistrado magisztrátus
magnate mágnás
magnífico pompás
Magno: Alejandro ~ Nagy Sándor
Maguey agávé
Mahoma Mohamed
maíz kukorica
majadero ostoba ember
majestad felség, fenség
majestuosamente fenségesen
mal rosszul
mal rossz (főnév)
maldito átkozott
maligno rosszindulatú
malo rossz
>>> estar ~ rosszul van
malsano egészségtelen
malla kötés, szövet
mandar küld; rendel, parancsol
manecita kezecske
manera mód; modor
>>> de esta ~ így
>>> de ninguna ~ semmi esetre sem
manjar étel
mano (la) kéz
mantener fenntart, támogat
>>> ~se firme tartja magát
mantilla fejkendő, csipkefátyol
manufactura manufaktúra, gyártás
manufacturar gyárt
manzana alma
mañana holnap
>>> hasta ~ viszontlátásra
mañana reggel, délelőtt [főnév]
>>> por la ~ reggel, délelőtt [időhatározó]
>>> todas las ~s minden reggel
mapa (el) térkép
maquinaria gép, szerkezet
mar tenger
maravilla csoda
maravilloso csodálatos
marchante kereskedő
marchar megy, jár, menetel
>>> ~se elmegy
marchito fonnyadt, hervadt
María Mária
marica szarka
marido férj
marqués márki
Marta Márta
martes kedd
marzo március
mas azonban
más meg, plusz, több
>>> por ~ que bármennyire is
masticar rág
matar öl
>>> ~se ölik egymást
matasiete szájhős
mate matt
matemáticas matematika
Mateo Mátyás
materia anyag
>>> entrar en ~ a tárgyra tér
materno anyai
matricularse beiratkozik
matrimonio házasság
Matsuyama [japán város]
máxima mondás
máximo legnagyobb
mayo május
mayor nagyobb, öregebb
>>> ~ de edad koros
me engem, nekem
medio fél
>>> las ocho y media fél kilenc
medio eszköz
>>> por ~ de révén, segítségével
meditar elgondolkodik, meggondol
Mediterraneo Földközi-tenger
mejicano mexikói
Méjico Mexikó
mejilla orca
mejor jobb
melocotón őszibarack
melón dinnye
memoria emlék, emlékezet
>>> de ~ fejből
mencionar említ
mendigo koldus
menor kisebb, fiatalabb
menos kevesebb
>>> a lo ~ legalább
mentir, (ie), to lie. hazudik
menudo: a ~ gyakran
mercader árus, kalmár
mercado piac
mercurio higany
merecer megérdemel
meridional déli
mérito érdem, érték
mes hónap
mesa asztal
meseta fennsík
mesón fogadó
mestizo kevert fajú; mesztic
metal fém
meter tesz, rak
metro méter
mezclar kever
mezquita mecset
mi az én ...-m
engem, nekem
miedo félelem
>>> tener ~ fél
miel (la) méz
miembro tag
mienten ld. mentir
mientes gondolatok, gondolkodás
mientras mialatt
>>> ~ que miközben, pedig
miércoles szerda
Miguel Ángel Michelangelo
mil ezer
militar katona
millón millió
mina bánya
mineral ásványi
mínimo legkevesebb, legkisebb
minuto perc
mío enyém
¡mira! ide nézz!
mirada pillantás, tekintet
mirar néz; vizsgál
misa mise
miserable nyomorult
Misisipí Mississippi
mismísimo maga a ...
mismo ugyanaz, hasonló
>>> ahora ~ most rögtön, most is
misterio rejtély
misterioso. rejtélyes
>>> hacer el ~ titokzatoskodik
mitad vminek a fele
mitigar enyhít
moderado mérsékelt
moderno modern
modo mód
mojado elázott
mole puha
molinero molnár
molino malom
momento pillanat
monarquía monarchia
moneda pénz, érme
montaña hegy
montar lovagol, felül
monte hegy
monumental hatalmas
monumento emlékmű
morder harap
moreno barna
moribundo haldokló
morir(se) meghal
moro mór
mortaja lepel
mosca légy
mostrar mutat
mover mozdít, mozgat
>>> ~ de un lado a otro ráz
>>> ~se mozog
moza leány
mozo ifjú; felszolgáló, segéd
muchacha lány
muchacho fiú
muchísimo nagyon; nagyon sok
mucho sok; nagyon
mudar változik, változtat
muela őrlőfog; malomkő
muelle móló, rakpart
muere ld. morir
muerte halál
muerto halott
muestra jel; minta; cégér
mueve ld. mover
mujer asszony, feleség
multa bírság
mundo világ
>>> todo el ~ mindenki
municipal városi, községi
>>> guardia ~ helyi / városi rendőr
muralla fal
muriendo ld. morir
murió ld. morir
murmullo morajlás
museo múzeum
músico zenész
muy nagyon

Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulás


Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Források

Nyelvi szolgáltatások


Szószedet

A   B   C-CH   D   E   F   G   H   I   J   K-L-LL   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W-Y-Z
minden egyben


Olvasókönyv főoldal

©2005-2018 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép