Szószedet az olvasókönyvhöz - E

E
 
e (= y) és [i- vagy hi- előtt]
ebanistería műbútorasztalos(ság)
ébano ébenfa
economía gazdaság; takarékosság
echar dob, hajít
edad (élet)kor
>>> mayor de ~ koros
edificio épület
educación oktatás
efe (la) az "f" betű
efecto hatás, eredmény
>>> en ~ ténylegesen
Egipto Egyiptom
ejecutar végrehajt, kivitelez
ejecutivo végrehajtó
ejercer gyakorol, folytat, betölt
él ő (hím- v. semlegesnem)
elástico rugalmas
elector választó
eléctrico elektromos
elegir választ
elevado magas; emelkedett
elevarse emelkedik
elogiar magasztal
elogio dicséret
ella ő (nőnem)
ellos,-as ők
embargo, sin ~ mindazonáltal
embestir rátámad
embriagado részeg
embustero csaló
eminentemente főként
empalar felnyársal, karóba húz
empeñar zálogba ad
>>> ~se ragaszkodik vmihez
empeorarse rosszabbodik
emperador császár
empero azonban
empezar kezd, kezdődik
empiece ld. empezar
empieza ld. empezar
emplear alkalmaz
emprender belevág
empresa vállalkozás, vállalat
encalabrinarse beleszeret vkibe
encantado elragadtatott
encantador elbűvölő
encargar rábíz; rendel
encerrar bezár
encontrar talál, találkozik
>>> ~se található vhol
encrucijada útkereszteződés
encuentra ld. encontrar
endiablado megszállott, gonosz
enemigo ellenség; ellenséges
enero január
enfadarse megharagszik
énfasis (la) hangsúly
enfermo beteg
engañar becsap
>>> ~se téved
engreír nagyképűvé tesz
enigma rejtvény, rejtély
enjambre méhraj
enojar ingerel, felbosszant
enorme óriási
Enrique Henrik
ensangrentar bevérez
ensayar próbál
ensayo próba, vizsgálat
enseñar tanít, mutat
entender megért, felfog
entendimiento felfogás, értelem
enteramente teljesen
enterar tudósít
enternecido meghatódott
entero teljes, egész
enterrar elás, eltemet
entiende ld. entender
entierro temetés
entonar megszólalt, rákezd
entonces akkor, akkor hát
entrada belépés, bejárat
entrar belép
entre között
entreabierto félig nyitott
entregar átad
enviar küld
epitafio sírfelirat
epiteto jelző
época korszak
equivaldrá ld. equivaler
equivaler egyenlő vmivel
era ld. ser
era korszak
eres ld. ser
errar hibázik, ront
error hiba, tévedés
erudito művelt
es ld. ser
escabeche pác
escaldar leforráz
escalera lépcső
escalfar tojást buggyant
escandaloso botrányos; lármás
escapar megszökik, elmenekül
escarmentar okul
escena szín, jelenet
esclavo rabszolga
esclusa zsilip
escondido rejtett
escopetazo puskalövés
escribir ír
escrito írott
escritor író
escritura írás
>>> la Sagrada ~ Szentírás
escuchar hallgat, meghallgat
escudo pajzs
escuela iskola
escupir köp
ese, esa, eso az
>>> a eso de körül, tájékán
>>> algo de eso valami ilyesmi
esencia lényeg; kivonat
esfuerzo erőfeszítés
espacio tér, űr
espantado ijedt
espantar megijeszt
espanto rémület
España Spanyolország
español spanyol
esparcido elszórt
especial különleges
especialmente különösen
espectáculo látványosság
espejo tükör
esperanza remény
esperar remél; vár
espeso sűrű, vastag
espina tövis
espinazo gerinc
espirar kilélelegez, kileheli lelkét
espíritu lélek; lelkesedés, bátorság
espléndido remek, ragyogó
esposa feleség
esposo férj
>>> ~s pár, férj és feleség
esqueleto csontváz
está ld. estar
establecer létesít, alapít
establecimiento alapítás; létesítmény; telep
establo istálló
estación évszak
>>> ~ de las aguas esős évszak
estado állam
>>> los Estados Unidos az Egyesült Államok
estaño ón
estar van
>>> ~ para küszöbön áll, készen áll
>>> ~se marad
este, esta, esto ez
>>> en esto ez idő tájt, ezalatt
éste, ésta ez (a valami)
este kelet
estenografía gyorsírás
estéril meddő
estimado becsült, értékelt
estómago gyomor
estoy ld. estar
estrecho szűk, keskeny
estrellado összetört
>>> huevos ~s tükörtojás
estremecerse megremeg
estreno bemutató, premier
estuche tok, készlet
estudiante tanuló
estudiar tanul
estudio tanulás, tanulmány
estupendo pompás, nagyszerű
estúpidamente bután
estúpido buta
estuve ld. estar
etc. = etcétera stb.
eternamente örökké
eterno örök
Eulalia [női név]
Europa Európa
europeo európai
evidente nyilvánvaló
evitar elkerül, megelőz
exactamente pontosan
exacto pontos, precíz
examinar vizsgál
excelencia kitűnőség; méltóság
>>> vuestra ~ kegyelmes uram
excelente kitűnő
excelentísimo legkitűnőbb
excitar élénkít, gerjeszt
exclamar felkiált
exclusivo zártkörű; kizárólagos
exequias végtisztesség
exhalar kiáraszt, kilélegez
exigir követel, megkíván
éxito siker, kimenetel
experiencia tapasztalat
expirar elhuny; lejár
explicación magyarázat
explicar magyaráz
explique ld. explicar
explotación művelés, kitermelés
exponer kiállít, kitesz
exportación export
exportar exportál
expresión kifejezés
expusieron ld. exponer
extender kiterjeszt, szétterít
extensión kiterjedés
extenso terjedelmes
exterior külső; külföld; küllem
externo külső [határozószó]
extiende ld. extender
extraer kivon, kitermel
extranjero idegen
extranjero külföldi
extrañar furcsáll
extrañeza csodálkozás
extraño idegen, szokatlan
extraordinario rendkívüli
extremidad szélsőség
extremo szélső, túlzó; vminek a vége
>>> en ~ nagyon

Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulás


Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Források

Nyelvi szolgáltatások


Szószedet

A   B   C-CH   D   E   F   G   H   I   J   K-L-LL   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W-Y-Z
minden egyben


Olvasókönyv főoldal

©2005-2018 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép