Szószedet az olvasókönyvhöz - D

D
 
dama hölgy
danzar táncol
daño kár
dar ad
>>> ~ parte jelentést tesz
>>> ~ un chasco becsap
>>> ~ una media vuelta megfordít
>>> ~ un paso lép egyet
>>> ~ un salto ugrik egyet
Darién [kolumbiai öböl és földszoros]
David Dávid
ld. dar
debajo (de) alul, lent
deber kell; tartozik
>>> ~se illik
deber kötelesség
débil gyenge
debilitando ld. debilitar
debilitar gyengít
decidir dönt
decir mond
>>> querer ~ ért, gondol vhogy
>>> diciendo y haciendo tartja magát szavához
declarar kijelent, bevall
declive lejtő
>>> en ~ lejtősen
dedicarse vminek szenteli magát
dedo ujj
degollar lefejez
deguello ld. degollar
dejar hagy, enged
del = de el
delante (de) elöl; előtt
delegación megbízás; küldöttség
deleitado elragadtatott
deleitarse gyönyörködtet, örömet szerez
deleite élvezet
deletrear betűz
delgado vékony, karcsú
delicado kényes, törékeny
demandar óhajt, kér
demasiado túlságos; túl
demonio szellem, démon, ördög
demostrar mutat, bizonyít
denso sűrű
dentro bent, belül
derecho jobb (oldal); egyenes
derribar lebont, lerombol
desaliento levertség, kedvetlenség
desaparecer eltűnik
desaparezca ld. desaparecer
desarrollar fejleszt
desatar kiold
desatento figyelmetlen
desazón (la) bosszúság
descansar pihen
descender lefelé megy, csökken
descendida esés, csökkenés
descendiendo ld. descender
descendiente leszármazott
desciende ld. descender
descontento elégedetlen
descontinuar abbahagy
describir leír
descripción leírás
descubierto ld. descubrir
descubrimiento felfedezés
descubrir felfed, felfedez
descuida ne aggódj!
desde -tól, -től; óta
desdeñosamente megvetően
desdicha balszerencse
desear kíván, óhajt
desechar kidob; elhesseget
deseo vágy, óhaj
desesperación kétségbeesés
desesperado kétségbeesett
desgraciadamente sajnos
deshelar olvaszt
deshiela ld. deshelar
desierto kihalt, elhagyatott
desigualdad egyenlőtlenség
deslizarse csúszik
desmayado erőtlen, ájult
desmayar csügged; elájul
desmejorar ront
desnudo meztelen, csupasz
desobediente engedetlen
despacio lassan
despedirse távozik, elbúcsúzik
despertar ébreszt, felébred
despidió ld. despedirse
despique elégtétel
despropósito értelmetlenség
después azután, később
>>> ~ de után
destilación lepárlás
destino végzet, sors
destrozar tönkretesz
destrozo pusztítás, pusztulás
destruir elpusztít
desvanecer eloszlat
desvelo virrasztás
desvestir levetkőztet
detener feltart, letartóztat
>>> ~se időzik, megáll
determinar eldönt, meghatároz
detrás (de) hátul, hátra, mögött
detuvo ld. detener
devolver visszatesz, visszaad
devorar zabál, befal
ld. decir
día (el) nap
¡buenos ~s! jó napot!
diablo ördög
¡diantre! az ördögbe!
diariamente naponta
diario napi; napilap
dice ld. decir
diciembre december
diciendo ld. decir
dictar diktál
dicho ld. decir
dicho mondás
dichoso boldog
diente fog
diera ld. dar
dieron ld. dar
diestro ügyes
diez tíz
diferencia különbség
diferenciarse különbözik, kitűnik
diferente különböző
difícil nehéz
dificultad nehézség
difunto megboldogult
diga ld. decir
digo ld. decir
dijo ld. decir
diligencia szorgalom, igyekezet
diligente szorgalmas
diligentemente szorgalmasan
dinamita dinamit
dinero pénz
dió ld. dar
Dios Isten
diosa istennő
diputado küldött, képviselő
diré ld. decir
dirección irány; irányítás, vezetés
directamente közvetlenül
dirigir irányít, vezet
>>> ~se megy, tart vhová
discípulo tanuló
disco lemez
discontento elégedetlen
disculpar megbocsát
discurrir kigondol
discusión megvitatás
disgusto undor; bosszúság
disimular álcáz, eltakar
disparate ostobaság
dispensar megbocsát; mentesít
disponer rendelkezik vmivel
distancia távolság
distinguido kiváló
distinguir megkülönböztet
>>> ~se kitűnik
distintamente világosan
distraer lefoglal, elvonja a figyelmet
distribución elosztás, terjesztés
distrito kerület, körzet
diversión szórakozás
diversos számos
dividir feloszt, elválaszt
divisar kivesz, megpillant
doble dupla, kettős
doce tizenkettő
dólar dollár
dolor fájdalom
>>> ~ de cabeza fejfájás
Dolores [női név]
dominar ural, uralkodik
domingo vasárnap
dominio uralom
donde ahol
¿dónde? hol?
>>> ¿por ~? merre?, honnan?
dondequiera akárhol, akárhová
dormir alszik
dos kettő
>>> a las ~ kettőkor
doscientos kétszáz
doy ld. dar
dragón sárkány
drama (el) dráma
ducado dukát
duda kétség, kétely
dudar kételkedik
dudilla enyhe kétely
dueño tulajdonos
duermen ld. dormir
dulce édes
durante alatt, során
durar tart, kitart
duro kemény, durva
duro 5 pezetás pénzérme

Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulás


Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Források

Nyelvi szolgáltatások


Szószedet

A   B   C-CH   D   E   F   G   H   I   J   K-L-LL   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W-Y-Z
minden egyben


Olvasókönyv főoldal

©2005-2018 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép