Szószedet az olvasókönyvhöz - C, CH

C
 
cabalgata lovaglás
caballero lovag; úriember
caballo
cabaña kunyhó
cabello haj
cabeza fej
>>> dolor de ~ fejfájás
cabo vég
>>> al ~ végül
>>> al ~ de múlva
>>> llevar a ~ véghezvisz
cabra kecske
cacao kakaó
cacarear kukorékol
cada minden, mindegyik
cadáver holttest, tetem
cadí kádi
caer esik
>>> ~ en algo rájön valamire
>>> ~ en gracia kegyeibe férkőzik
café kávé
cafeto kávécserje
caído ld. caer
Cairo (el) Kairó
caja doboz
cajita ládikó, skatulya
calado áttört hímzés
calar feltesz
calaverada ostobaság; csíny
Calderón de la Barca, Pedro [spanyol költő, drámaíró]
calidad minőség
cálido forró, meleg
caliente forró, meleg
califa kalifa
calificar minősít, méltat
>>> ~se de bizonyul vmilyennek
calma nyugalom
calor hőség
>>> hace ~ meleg van
calzado lábbeli
¡calla! no lám!
callar hallgat, elnémul
>>> ~ el pico befogja a száját
calle (la) utca
cama ágy
>>> meterse en ~ lefekszik
cámara szoba
camarada, m., comrade. társ, bajtárs
cambiar cserél, vált
camello teve
caminar megy, utazik
camino út, utazás
>>> ~ de hierro vasút
campana harang
campanario harangtorony
campanilla csengő
campaña kampány, hadjárat
campesino paraszt
campo mező, vidék
>>> al ~ vidéken
canal csatorna
¡canario! teringette!
¡canastos! teringette!
canción dal
candoroso őszinte, nyílt
cansado fáradt
cantar énekel
>>> es otro ~ az más tészta
cántaro korsó
>>> llover a ~s zuhog az eső
cantidad mennyiség
caña szár; bot; nád
cañón ágyú; orgonasíp
caoba mahagóni
capital (la) főváros
capital (el) tőke
capitán kapitány
capitolio kapitólium
cara arc
¡caracoles! az ördögbe!
característico jellegzetes
¡caramba! vazze!
caramelo karamell
carbón szén
carcajada kacaj
>>> soltar la ~ hangosan felkacag
cárcel (la) börtön
carga teher, rakomány, töltet
cargar feltölt; bosszant
cargo tisztség, kötelezettség
>>> hacerse ~ de magára vállal
caridad irgalmasság
cariño vonzódás, szeretet
cariñoso szerető, gyengéd
caritativo jótékonykodó
Carlos Károly
carne hús
carnero juh
carnicero mészáros
carta levél
casa ház
>>> en ~ otthon
>>> de baños fürdőépület
casar, ~se (con) házasodik
casi majdnem
casino kaszinó
caso eset, esemény
>>> hacer ~ de törődik vmivel, észrevesz
¡cáspita! az áldóját!
casta származás, kaszt
castaño gesztenyebarna
casualidad véletlen
>>> por ~ véletlenül
catedral (la) katedrális
categoría kategória
católico katolikus
catorce tizennégy
causa ok
>>> a ~ de vmi okán
causar okoz
cavar ás
cavilación töprengés
cavilar töpreng
cayó ld. caer
caza vadászat; vad
cazador vadász
cedro cédrus
celebrar ünnepel; megrendez
célebre híres, nevezetes
celeste égi
cena vacsora
cenar vacsorázik
censor kritikus, cenzor
censurar kritizál
centavo századrész, cent
centellante szikrázó
centésimo század, századik
céntimo kb. garas
central középső, központi
centro központ
ceñir átköt; felhelyez
cepillo kefe; gyalu
cequí [arany pénzérme]
cera viasz
cerca közel
>>> ~ de közel vmihez
cercano közeli
cerdo disznó
cereales gabonafélék
ceremonia ünnepség
cero zéró
cerrado zárva
cerrar zár
Cervantes Saavedra, Miguel de [spanyol író]
cesar megszűnik, abbamarad
ciego vak
cielo ég, égbolt
cien száz
ciencia tudomány
ciento száz
cierra ld. cerrar
ciertamente biztosan, bizonyára
cierto biztos, bizonyos; egy bizonyos
>>> por ~
cigarro szivar
cinco öt
cincuenta tizenöt
cinema ld. cinematógrafo
cinematógrafo mozi
ciña ld. ceñir
ciprés ciprusfa
circunstancia körülmény, állapot
ciruela szilva
citar idéz, beidéz
ciudad város
ciudadano polgár
civil polgári
clamar kiált
claramente nyilvánvalóan, világosan
claro világos
clase (la) osztály
clavo szög
cliente ügyfél
clima (el) klíma, éghajlat
cobarde gyáva
cobijar betakar; véd
cobre réz
cobrizo rézszínű
cocina konyha
cocinero szakács
coco kókusz
coche kocsi, autó
cochero kocsis
codicia kapzsiság
codo könyök
cofradía közösség
coger megfog, megragad
cola farok; sor
colarse beoson
cólera (la) düh; epe
cólera (el) kolera
coléricamente dühösen
colérico dühös, lobbanékony
colgante lógó
colmena méhkas
colocar helyez, tesz
Colombia Kolumbia
colono telepes
color szín
colosal óriási
comedia vígjáték
comenzar kezd, kezdődik
comer eszik
comercial kereskedelmi
comerciante kereskedő
comercio kereskedelem
cometer elkövet
cómico komikus
comida étel; étkezés
comisión bizottság; jutalék
como mint, ahogy
¿cómo? hogyan
compañero társ
compañía cég, társaság
>>> ~ por acciones részvénytársaság
competidor versenytárs
complacer tetszik, örömére van
completamente teljesen
completar teljessé tesz
completo teljes
>>> por ~ teljesen
componer összeállít, elrendez
>>> ~se áll vmiből
composición összeállítás, felépítés
compositor zeneszerző
compota befőtt
compra vétel, vásárlás
comprador vevő
comprar vásárol
comprender ért, megért
compuesto ld. componer
compuso ld. componer
común közös; közönséges
comunicación kommunikáció
>>> poner en ~ kapcsol vkit
con -val, -vel
conceder átenged, elismer
concepto fogalom, gondolat
concesión engedély
concierto koncert
concluir befejez
concurrir (en) egyetért
conde gróf
condena büntetés, ítélet
condenar elítél
condesa grófné, grófnő
condición feltétel; állapot; fajta
condimento fűszer
cóndor kondorkeselyű
conducir vezet
conducta viselkedés
conducto vezeték
confiar bízik, megbízik
congreso kongresszus
conmemorativo emlék-
conmovido meghatódott
conocer tud, ismer
conocido ismerős
conseguir elér; sikerül
conserva konzerv
>>> en ~ eltéve, tartósítva
conservar megőriz, eltesz
considerable jelentős
considerablemente jelentősen
considerar figyelembe vesz, megfontol
consigo vele, magával
consiguiente: por ~ következésképpen
consistir áll vmiből
consolar vigasztal
constantemente állandóan
constitución alkotmány; összetétel
construcción építés; építmény
construir épít, alkot
construyó ld. construir
consuela ld. consolar
Consuelo [női név]
contar számol; mesél
contentar kielégít
contento elégedett
contento elégedettség
contestación válasz
contestar válaszol
continente földrész
continuar folytat
continuo folyamatos
contorno környék
contra ellen
convencer meggyőz
convencido ld. convencer
conveniencia kényelem, célszerűség
convenir megfelel, alkalmas
conversación beszélgetés
conversar beszélget
convertirse változik
conviene ld. convenir
copia másolat
copiar másol
copo szösz
Corán Korán
corazón szív
cordero bárány
cordial szívélyes
cordón zsinór
coro kórus
corona korona
coronel ezredes
corpulento testes
correcto helyes
correr fut
corresponder illik; megillet
corrida bikaviadal
cortar vág, levág
corte (la) udvar
corte (el) pengeél
cortés udvarias
cortesano udvaronc
cortesía udvariasság
corto rövid
Coruña (la) [spanyolországi tartomány és város]
cosa dolog
>>> ~ rara furcsaság
cosecha termés; szüret
cosechar arat, szüretel
costa part
costar kerül (vmennyibe)
costo költség
costumbre (la) szokás
cráneo koponya
crecer nő, növekedik
crecido megnőtt
creer hisz, elhisz
cresta taréj, hullámtaraj
creyendo ld. creer
creyente hívő
creyera ld. creer
creyó ld. creer
cría nevelés; ivadék
criada szolgálólány
criadero tenyésztelep
criado szolga
criar teremt; nevel
cristal kristály, üveg
cristalería üvegáru
cristiano keresztény
cuaderno füzet
cuadrado négyzet
cuadro kép
cual milyen, amilyen
>>> el ~, lo ~ aki, amely
>>> cada ~ mindegyik
¿cuál? melyik? milyen?
cualquier bármelyik
cuando amikor
¿cuándo? mikor?
cuanto ahány, amennyi
>>> ~ más ..., tanto más minél inkább ..., annál inkább
>>> en ~ a ami a ...-t illeti
>>> en ~ amint
¿cuánto? mennyi?
cuarenta negyven
cuarto negyed, negyedik; szoba
cuatro négy
cubierta takaró, fedél
cubrir takar, befed
cuchillo kés
cuelo ld. colar(se)
cuello nyak
cuenta számla
cuento ld. contar
cuento mese, történet
cuerdo bölcs
cuerno szarv
cuero bőr
cuerpo test
cuesta emelkedő, lejtő
>>> ~ arriba hegymenet
>>> ~ abajo lejtmenet
cuestan ld. costar
cuestión kérdés
cuidado figyelem, óvatosság
>>> tener ~ vigyáz
>>> ¡no tengas ~! ne aggódj!
cuidar vigyáz; ápol
culpar hibáztat, okol
cultivar termeszt, művel; ápol
cultivo művelés
cumplir teljesít; kitölt (időt)
cúpula kupola
cura (el) pap
curar meggyógyul
curiosidad kiváncsiság
curso menet; kurzus
curvo hajlott, görbe
cutis bőr
cuyo akié, amié, akinek a, aminek a
 
CH
 
chanza tréfa
charco pocsolya
chasco átverés
chato lapos, tompa
Chiapas [mexikói állam]
chico kicsi
chillar sivalkodik
China Kína
chiquillo kölyök, kisfiú
chiquitína lányka
chispa szikra
¡chispas! ördög és pokol!
chocar üt; ütközik
chocolate csokoládé
chupona élősködő, vérszívó

Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulás


Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Források

Nyelvi szolgáltatások


Szószedet

A   B   C-CH   D   E   F   G   H   I   J   K-L-LL   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W-Y-Z
minden egyben


Olvasókönyv főoldal

©2005-2018 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép