Szószedet az olvasókönyvhöz - A-tól Z-ig

A
 
abajo le, lent
abandonar elhagy, felad vmit, lemond vmiről
abanico legyező
abeja méh
abierta nyitás
abierto nyitott, nyitva
abono előfizetés
Abou Abu [személynév]
abrazar ölel
abrazarse összeölelkeznek
abril április
abrir nyit
absurdo abszurd
abuela nagymama
abuelo nagyapa
abuelos nagyszülők
abundancia bőség
abundante bőséges
abundar bővelkedik
acabar befejez
   ~se elfogy
   acaba de ver épp az imént látta
   al ~ de reír ahogy abbahagyták a nevetést
acaso esetleg, talán
accidente baleset, véletlen
acción cselekedet; részvény
acerca de vmire vonatkozólag
acercarse közeledik
acero acél; kard
acierto siker; ügyesség
acompañar elkísér
aconsejar tanácsot ad
acontecer történik
acontecido: lo ~ a történtek
acontecimiento esemény
acordarse emlékszik
acortar rövidít
acostarse lefekszik
acostumbrarse hozzászokik
acto tett; felvonás
actriz (la) színésznő
acuático vizi
   línea acuática viziút
acudir jön, odasiet
acueducto vízvezeték
acueste ld. acostar
Adán Ádám
adelantarse előremegy
adelante előre
   en ~ ezentúl
además ezenkívül, továbbá
adentro befelé; bent
   para sus ~s magában
¡adiós! Isten vele!
adivinanza rejtvény
adivinar kitalál; megfejt
admirarse csodálkozik
adonde (a)hová
adorable szeretnivaló
adormecer elaltat
adornar díszít
adorno dísz
adulto felnőtt
adversidad viszontagság
advertencia megjegyzés; figyelmeztetés
advertir észrevesz; figyelmeztet
advierto ld. advertir
advirtió ld. advertir
afablemente szívélyesen
afecto vonzalom
afeitar borotválkozik
afición vonzalom, kedvtelés
aficionado vmit kedvelő
afilado éles
afilar élez, köszörül
afligir gyötör, szomorít
afortunadamente szerencsére
afortunado szerencsés
África Afrika
agitar ráz
   ~se izgul
agosto augusztus
agotar kimer, kimerít
agradable kellemes
agradar tetszik
agrado öröm, kedvesség
agrícola mezőgazdasági
agricultura mezőgazdaság
agua víz
   estación de las ~s esős évszak
aguardar vár, várakozik
agudeza élesség; éleselméjűség
agudo éles; szellemes
águila sas
aguja
¡ah! ó!
ahí ott, oda
ahogado fojtott, fulladt
ahora most
   ~ mismo épp most
   por ~ egyelőre
ahorcar felakaszt
aire levegő
ajeno idegen; másé
ajustar igazít, rendez
al = a el
ala szárny
alabar dicsér
alameda sétány
alarmado riadt
alboroque áldomás
alborotar zajong
   ~se nyugtalankodik, lázong
alcalde bíró, elöljáró
alcanzar elér, utolér
alcázar erőd, palota
aldabazo dörömbölés
aldea falu
aldeano paraszt
alegrarse örül
alegre vidám
alegremente vidáman
alegría öröm, vidámság
Alejandro Sándor
alejarse eltávolodik
Alemania Németország
alforja tarisznya
álgebra algebra
algo valami, valamennyi
algodón gyapot, pamut
alguien valaki
algún ld. alguno
alguno valamely, néhány
alhaja ékszer
aliento bátorság
alimento étel, táplálék
alma lélek
   de mi ~ szeretett
alrededor (de) körül; körülbelül
   a mi ~ körülöttem
altercar veszekszik
alteza magasság; felség
alto magas, hangos
   pasar por ~ figyelmen kívül hagy
altura magasság
alumno diák, tanuló
alá ott, arra
   más ~ túl
allí ott; oda
amado szeretett
amar szeret
   ~se szeretik egymást
amarillo sárga
ambos mindkettő
América Amerika
   la ~ del Sur Dél-Amerika
americano amerikai
amigo barát
amiguito barátocskám
amo gazda, tulajdonos
amor szerelem, szeretet
amoroso szerelmes
ampliar bővít, kiterjeszt
Ana Anna
anciano idős, öreg
ancho széles
   ¿cuánto tiene el canal de ~? milyen széles a csatorna?
anchura szélesség
¡anda! ugyan! menj már!
andar megy, jár
Andes: los ~ Andok
anduvo ld. andar
anécdota anekdota
ángel angyal
angosto keskeny
anhelar sóvárog, vágyik
ánima lélek
animado élénk, heves
animal állat; barom
ánimo lélek, bátorság
anoche tegnap este
anochecer esteledik
   al ~ alkonyatkor
ansiosamente aggodalmasan
ante előtt
anterior korábbi; elülső
antes ezelőtt; korábban; inkább
   ~ de, ~ que vmi előtt
antiguo régi, öreg
Antillas: las ~ Antillák
Antonio Antal
anunciar közöl, bejelent
anuncio hirdetmény
añadir hozzáad
añil indigó
año év
   tiene ocho ~s nyolc éves
aparecer megjelenik, feltűnik
apariencia látszat, megjelenés
apartado félreeső, távoli
apartarse szétválik
apellido vezetéknév
apenas alig
apetito étvágy
aplicar alkalmaz
apodo gúnynév
apostar fogad, fogadást köt
aprecio értékelés
aprender (a) tanul, megtanul (vmit csinálni)
aprendiz tanuló, tanonc
aprensivo aggodalmaskodó
aprestar előkészít
apresurar(se) siet
aprisionado bebörtönzött
apuesta ld. apostar
apuesta tét
apuro szégyen, szükség
aquel, aquella, aquello az, amaz
aquél, aquélla az (a valami/valaki)
aquí itt
   por ~ errefelé
ara oltár
árbol fa
arcángel arkangyal
ardilla mókus
arduo keserves, fáradságos
arena homok; aréna
Argentina Argentína
aristocrático arisztokratikus
aritmética számtan
arpa hárfa
arreglar elrendez
arrepentido bűnbánó
arrestar letartóztat
arriba (de) fel, fent, felfelé
   más ~ feljebb
arrodillarse letérdel
arrojar elhajít
arroz rizs
arte (la / el) mód; mesterség; művészet
artículo cikk
artístico művészi
ascender rúg (vmennyire)
ascensor lift
asegurar megerősít, biztosít
aserradero fűrészmalom
asesinar meggyilkol
asfalto aszfalt
así így
   ~ que így hát, mihelyt
Asia Ázsia
asir megfog, megragad
asistente asszisztens, segéd
asistir a részt vesz, jelen van
asno szamár
asomar előbukkan
asombro ámulat
aspecto arc, külső
aspirar belélegez
astilla szilánk, szálka
astrología asztrológia
astrólogo csillagjós
asunto dolog, ügy
asustarse megijed
atado megkötött; gátlásos
atención figyelem
   prestar ~ odafigyel, figyelmet fordít vmire
atentamente figyelmesen
atento figyelmes
aterrador rémítő
Atlántico Atlanti-óceán, atlanti
atolondrado oktalan
atónito megdöbbent
atraer vonz
atrás vissza; hátul
atravesar átmegy, keresztez
atreverse merészel
atronador dörgő
aturdido kábult, zavart
audaz merész
audiencia kihallgatás, meghallgatás
aumentar fokoz, növel
aumento növelés, növekedés
   va en ~ növekszik
aun, aún még
aunque noha, bár
ausencia hiány, hiányzás
automóvil automobil
autor szerző
autoridad tekintély, hatalom
avaricia mohóság, kapzsiság
avaro kapzsi, zsugori [főnév is]
ave (la) madár
avena zab
avenida út, sugárút
aventura kaland
averiguar kiderít
avivar élénkít, fokoz
   aviva el ojo légy résen
ayuda segítség
   ~ de cámara komornyik
ayudante segéd, asszisztens
ayudar segít, támogat
azotea terasz
azúcar cukor
   caña de ~ cukornád
azufre kén
azul kék


B
 
bahía öböl
bailarina táncosnő
bajar lemegy
bajo alacsony; alatt
balde: en ~ hiába
>>> de ~ ingyen
balneario fürdő
banco bank; pad
bandera zászló
bañar fürdet, mos
>>> ~se fürdik
baño fürdő, fürdőszoba
baraja kártyapakli
barato olcsó
barba áll; szakáll
bárbaro barbár [főnév is], műveletlen
barbero borbély
barbón szakállas ember
barco hajó
barón báró
barrio kerület, városnegyed
barro agyag
bastante elég, elegendő
bastar elegendő
bata köpeny, pongyola
batalla csata
Bautista Keresztelő Szent János
bayoneta bajonett
bazar bazár
beber iszik
bebida ital
bellísimo nagyon szép
bello szép
bendito áldott
benigno jóságos
bestia állat
biblioteca könyvtár
bicicleta kerékpár
bien jól; hát
biftec bifsztek
billete cédula, jegy
>>> ~ de banco bankjegy
biología biológia
bisiesto: año ~ szökőév
blanco fehér
blando puha; szelíd
bobo ostoba
boca száj
boda esküvő
bolero [spanyol tánc és zene]
Bolivia Bolívia
bolsa tasak, zacskó
bolsillo zseb
bondad jóság
bonito csinos
bórax bórax
borrado törölt
bosque erdő
botar felpattan
botella palack
botón gomb
Brasil (el) Brazília
¡bravo! bravó!
brazo kar
bribón zsivány
bridón felszerszámozott ló
brillante ragyogó
brindis pohárköszöntő
broma vicc
>>> no es para ~s nem vicc
bronce bronz
bruto durva; ostoba
>>> ~ de mí ostoba dolog tőlem
buen ld. bueno
bueno
>>> estar ~ jól van
Buenos Aires Argentína fővárosa
bulla lárma
buque hajó
>>> ~ de guerra hadihajó
burla gúny, tréfa
burlar csúfol, viccel
burro szamár
busca keresés, kutatás
buscar keres, kutat
busque ld. buscar
butaca zsöllye


C
 
cabalgata lovaglás
caballero lovag; úriember
caballo
cabaña kunyhó
cabello haj
cabeza fej
>>> dolor de ~ fejfájás
cabo vég
>>> al ~ végül
>>> al ~ de múlva
>>> llevar a ~ véghezvisz
cabra kecske
cacao kakaó
cacarear kukorékol
cada minden, mindegyik
cadáver holttest, tetem
cadí kádi
caer esik
>>> ~ en algo rájön valamire
>>> ~ en gracia kegyeibe férkőzik
café kávé
cafeto kávécserje
caído ld. caer
Cairo (el) Kairó
caja doboz
cajita ládikó, skatulya
calado áttört hímzés
calar feltesz
calaverada ostobaság; csíny
Calderón de la Barca, Pedro [spanyol költő, drámaíró]
calidad minőség
cálido forró, meleg
caliente forró, meleg
califa kalifa
calificar minősít, méltat
>>> ~se de bizonyul vmilyennek
calma nyugalom
calor hőség
>>> hace ~ meleg van
calzado lábbeli
¡calla! no lám!
callar hallgat, elnémul
>>> ~ el pico befogja a száját
calle (la) utca
cama ágy
>>> meterse en ~ lefekszik
cámara szoba
camarada, m., comrade. társ, bajtárs
cambiar cserél, vált
camello teve
caminar megy, utazik
camino út, utazás
>>> ~ de hierro vasút
campana harang
campanario harangtorony
campanilla csengő
campaña kampány, hadjárat
campesino paraszt
campo mező, vidék
>>> al ~ vidéken
canal csatorna
¡canario! teringette!
¡canastos! teringette!
canción dal
candoroso őszinte, nyílt
cansado fáradt
cantar énekel
>>> es otro ~ az más tészta
cántaro korsó
>>> llover a ~s zuhog az eső
cantidad mennyiség
caña szár; bot; nád
cañón ágyú; orgonasíp
caoba mahagóni
capital (la) főváros
capital (el) tőke
capitán kapitány
capitolio kapitólium
cara arc
¡caracoles! az ördögbe!
característico jellegzetes
¡caramba! vazze!
caramelo karamell
carbón szén
carcajada kacaj
>>> soltar la ~ hangosan felkacag
cárcel (la) börtön
carga teher, rakomány, töltet
cargar feltölt; bosszant
cargo tisztség, kötelezettség
>>> hacerse ~ de magára vállal
caridad irgalmasság
cariño vonzódás, szeretet
cariñoso szerető, gyengéd
caritativo jótékonykodó
Carlos Károly
carne hús
carnero juh
carnicero mészáros
carta levél
casa ház
>>> en ~ otthon
>>> de baños fürdőépület
casar, ~se (con) házasodik
casi majdnem
casino kaszinó
caso eset, esemény
>>> hacer ~ de törődik vmivel, észrevesz
¡cáspita! az áldóját!
casta származás, kaszt
castaño gesztenyebarna
casualidad véletlen
>>> por ~ véletlenül
catedral (la) katedrális
categoría kategória
católico katolikus
catorce tizennégy
causa ok
>>> a ~ de vmi okán
causar okoz
cavar ás
cavilación töprengés
cavilar töpreng
cayó ld. caer
caza vadászat; vad
cazador vadász
cedro cédrus
celebrar ünnepel; megrendez
célebre híres, nevezetes
celeste égi
cena vacsora
cenar vacsorázik
censor kritikus, cenzor
censurar kritizál
centavo századrész, cent
centellante szikrázó
centésimo század, századik
céntimo kb. garas
central középső, központi
centro központ
ceñir átköt; felhelyez
cepillo kefe; gyalu
cequí [arany pénzérme]
cera viasz
cerca közel
>>> ~ de közel vmihez
cercano közeli
cerdo disznó
cereales gabonafélék
ceremonia ünnepség
cero zéró
cerrado zárva
cerrar zár
Cervantes Saavedra, Miguel de [spanyol író]
cesar megszűnik, abbamarad
ciego vak
cielo ég, égbolt
cien száz
ciencia tudomány
ciento száz
cierra ld. cerrar
ciertamente biztosan, bizonyára
cierto biztos, bizonyos; egy bizonyos
>>> por ~
cigarro szivar
cinco öt
cincuenta tizenöt
cinema ld. cinematógrafo
cinematógrafo mozi
ciña ld. ceñir
ciprés ciprusfa
circunstancia körülmény, állapot
ciruela szilva
citar idéz, beidéz
ciudad város
ciudadano polgár
civil polgári
clamar kiált
claramente nyilvánvalóan, világosan
claro világos
clase (la) osztály
clavo szög
cliente ügyfél
clima (el) klíma, éghajlat
cobarde gyáva
cobijar betakar; véd
cobre réz
cobrizo rézszínű
cocina konyha
cocinero szakács
coco kókusz
coche kocsi, autó
cochero kocsis
codicia kapzsiság
codo könyök
cofradía közösség
coger megfog, megragad
cola farok; sor
colarse beoson
cólera (la) düh; epe
cólera (el) kolera
coléricamente dühösen
colérico dühös, lobbanékony
colgante lógó
colmena méhkas
colocar helyez, tesz
Colombia Kolumbia
colono telepes
color szín
colosal óriási
comedia vígjáték
comenzar kezd, kezdődik
comer eszik
comercial kereskedelmi
comerciante kereskedő
comercio kereskedelem
cometer elkövet
cómico komikus
comida étel; étkezés
comisión bizottság; jutalék
como mint, ahogy
¿cómo? hogyan
compañero társ
compañía cég, társaság
>>> ~ por acciones részvénytársaság
competidor versenytárs
complacer tetszik, örömére van
completamente teljesen
completar teljessé tesz
completo teljes
>>> por ~ teljesen
componer összeállít, elrendez
>>> ~se áll vmiből
composición összeállítás, felépítés
compositor zeneszerző
compota befőtt
compra vétel, vásárlás
comprador vevő
comprar vásárol
comprender ért, megért
compuesto ld. componer
compuso ld. componer
común közös; közönséges
comunicación kommunikáció
>>> poner en ~ kapcsol vkit
con -val, -vel
conceder átenged, elismer
concepto fogalom, gondolat
concesión engedély
concierto koncert
concluir befejez
concurrir (en) egyetért
conde gróf
condena büntetés, ítélet
condenar elítél
condesa grófné, grófnő
condición feltétel; állapot; fajta
condimento fűszer
cóndor kondorkeselyű
conducir vezet
conducta viselkedés
conducto vezeték
confiar bízik, megbízik
congreso kongresszus
conmemorativo emlék-
conmovido meghatódott
conocer tud, ismer
conocido ismerős
conseguir elér; sikerül
conserva konzerv
>>> en ~ eltéve, tartósítva
conservar megőriz, eltesz
considerable jelentős
considerablemente jelentősen
considerar figyelembe vesz, megfontol
consigo vele, magával
consiguiente: por ~ következésképpen
consistir áll vmiből
consolar vigasztal
constantemente állandóan
constitución alkotmány; összetétel
construcción építés; építmény
construir épít, alkot
construyó ld. construir
consuela ld. consolar
Consuelo [női név]
contar számol; mesél
contentar kielégít
contento elégedett
contento elégedettség
contestación válasz
contestar válaszol
continente földrész
continuar folytat
continuo folyamatos
contorno környék
contra ellen
convencer meggyőz
convencido ld. convencer
conveniencia kényelem, célszerűség
convenir megfelel, alkalmas
conversación beszélgetés
conversar beszélget
convertirse változik
conviene ld. convenir
copia másolat
copiar másol
copo szösz
Corán Korán
corazón szív
cordero bárány
cordial szívélyes
cordón zsinór
coro kórus
corona korona
coronel ezredes
corpulento testes
correcto helyes
correr fut
corresponder illik; megillet
corrida bikaviadal
cortar vág, levág
corte (la) udvar
corte (el) pengeél
cortés udvarias
cortesano udvaronc
cortesía udvariasság
corto rövid
Coruña (la) [spanyolországi tartomány és város]
cosa dolog
>>> ~ rara furcsaság
cosecha termés; szüret
cosechar arat, szüretel
costa part
costar kerül (vmennyibe)
costo költség
costumbre (la) szokás
cráneo koponya
crecer nő, növekedik
crecido megnőtt
creer hisz, elhisz
cresta taréj, hullámtaraj
creyendo ld. creer
creyente hívő
creyera ld. creer
creyó ld. creer
cría nevelés; ivadék
criada szolgálólány
criadero tenyésztelep
criado szolga
criar teremt; nevel
cristal kristály, üveg
cristalería üvegáru
cristiano keresztény
cuaderno füzet
cuadrado négyzet
cuadro kép
cual milyen, amilyen
>>> el ~, lo ~ aki, amely
>>> cada ~ mindegyik
¿cuál? melyik? milyen?
cualquier bármelyik
cuando amikor
¿cuándo? mikor?
cuanto ahány, amennyi
>>> ~ más ..., tanto más minél inkább ..., annál inkább
>>> en ~ a ami a ...-t illeti
>>> en ~ amint
¿cuánto? mennyi?
cuarenta negyven
cuarto negyed, negyedik; szoba
cuatro négy
cubierta takaró, fedél
cubrir takar, befed
cuchillo kés
cuelo ld. colar(se)
cuello nyak
cuenta számla
cuento ld. contar
cuento mese, történet
cuerdo bölcs
cuerno szarv
cuero bőr
cuerpo test
cuesta emelkedő, lejtő
>>> ~ arriba hegymenet
>>> ~ abajo lejtmenet
cuestan ld. costar
cuestión kérdés
cuidado figyelem, óvatosság
>>> tener ~ vigyáz
>>> ¡no tengas ~! ne aggódj!
cuidar vigyáz; ápol
culpar hibáztat, okol
cultivar termeszt, művel; ápol
cultivo művelés
cumplir teljesít; kitölt (időt)
cúpula kupola
cura (el) pap
curar meggyógyul
curiosidad kiváncsiság
curso menet; kurzus
curvo hajlott, görbe
cutis bőr
cuyo akié, amié, akinek a, aminek a
 
CH
 
chanza tréfa
charco pocsolya
chasco átverés
chato lapos, tompa
Chiapas [mexikói állam]
chico kicsi
chillar sivalkodik
China Kína
chiquillo kölyök, kisfiú
chiquitína lányka
chispa szikra
¡chispas! ördög és pokol!
chocar üt; ütközik
chocolate csokoládé
chupona élősködő, vérszívó


D
 
dama hölgy
danzar táncol
daño kár
dar ad
>>> ~ parte jelentést tesz
>>> ~ un chasco becsap
>>> ~ una media vuelta megfordít
>>> ~ un paso lép egyet
>>> ~ un salto ugrik egyet
Darién [kolumbiai öböl és földszoros]
David Dávid
ld. dar
debajo (de) alul, lent
deber kell; tartozik
>>> ~se illik
deber kötelesség
débil gyenge
debilitando ld. debilitar
debilitar gyengít
decidir dönt
decir mond
>>> querer ~ ért, gondol vhogy
>>> diciendo y haciendo tartja magát szavához
declarar kijelent, bevall
declive lejtő
>>> en ~ lejtősen
dedicarse vminek szenteli magát
dedo ujj
degollar lefejez
deguello ld. degollar
dejar hagy, enged
del = de el
delante (de) elöl; előtt
delegación megbízás; küldöttség
deleitado elragadtatott
deleitarse gyönyörködtet, örömet szerez
deleite élvezet
deletrear betűz
delgado vékony, karcsú
delicado kényes, törékeny
demandar óhajt, kér
demasiado túlságos; túl
demonio szellem, démon, ördög
demostrar mutat, bizonyít
denso sűrű
dentro bent, belül
derecho jobb (oldal); egyenes
derribar lebont, lerombol
desaliento levertség, kedvetlenség
desaparecer eltűnik
desaparezca ld. desaparecer
desarrollar fejleszt
desatar kiold
desatento figyelmetlen
desazón (la) bosszúság
descansar pihen
descender lefelé megy, csökken
descendida esés, csökkenés
descendiendo ld. descender
descendiente leszármazott
desciende ld. descender
descontento elégedetlen
descontinuar abbahagy
describir leír
descripción leírás
descubierto ld. descubrir
descubrimiento felfedezés
descubrir felfed, felfedez
descuida ne aggódj!
desde -tól, -től; óta
desdeñosamente megvetően
desdicha balszerencse
desear kíván, óhajt
desechar kidob; elhesseget
deseo vágy, óhaj
desesperación kétségbeesés
desesperado kétségbeesett
desgraciadamente sajnos
deshelar olvaszt
deshiela ld. deshelar
desierto kihalt, elhagyatott
desigualdad egyenlőtlenség
deslizarse csúszik
desmayado erőtlen, ájult
desmayar csügged; elájul
desmejorar ront
desnudo meztelen, csupasz
desobediente engedetlen
despacio lassan
despedirse távozik, elbúcsúzik
despertar ébreszt, felébred
despidió ld. despedirse
despique elégtétel
despropósito értelmetlenség
después azután, később
>>> ~ de után
destilación lepárlás
destino végzet, sors
destrozar tönkretesz
destrozo pusztítás, pusztulás
destruir elpusztít
desvanecer eloszlat
desvelo virrasztás
desvestir levetkőztet
detener feltart, letartóztat
>>> ~se időzik, megáll
determinar eldönt, meghatároz
detrás (de) hátul, hátra, mögött
detuvo ld. detener
devolver visszatesz, visszaad
devorar zabál, befal
ld. decir
día (el) nap
¡buenos ~s! jó napot!
diablo ördög
¡diantre! az ördögbe!
diariamente naponta
diario napi; napilap
dice ld. decir
diciembre december
diciendo ld. decir
dictar diktál
dicho ld. decir
dicho mondás
dichoso boldog
diente fog
diera ld. dar
dieron ld. dar
diestro ügyes
diez tíz
diferencia különbség
diferenciarse különbözik, kitűnik
diferente különböző
difícil nehéz
dificultad nehézség
difunto megboldogult
diga ld. decir
digo ld. decir
dijo ld. decir
diligencia szorgalom, igyekezet
diligente szorgalmas
diligentemente szorgalmasan
dinamita dinamit
dinero pénz
dió ld. dar
Dios Isten
diosa istennő
diputado küldött, képviselő
diré ld. decir
dirección irány; irányítás, vezetés
directamente közvetlenül
dirigir irányít, vezet
>>> ~se megy, tart vhová
discípulo tanuló
disco lemez
discontento elégedetlen
disculpar megbocsát
discurrir kigondol
discusión megvitatás
disgusto undor; bosszúság
disimular álcáz, eltakar
disparate ostobaság
dispensar megbocsát; mentesít
disponer rendelkezik vmivel
distancia távolság
distinguido kiváló
distinguir megkülönböztet
>>> ~se kitűnik
distintamente világosan
distraer lefoglal, elvonja a figyelmet
distribución elosztás, terjesztés
distrito kerület, körzet
diversión szórakozás
diversos számos
dividir feloszt, elválaszt
divisar kivesz, megpillant
doble dupla, kettős
doce tizenkettő
dólar dollár
dolor fájdalom
>>> ~ de cabeza fejfájás
Dolores [női név]
dominar ural, uralkodik
domingo vasárnap
dominio uralom
donde ahol
¿dónde? hol?
>>> ¿por ~? merre?, honnan?
dondequiera akárhol, akárhová
dormir alszik
dos kettő
>>> a las ~ kettőkor
doscientos kétszáz
doy ld. dar
dragón sárkány
drama (el) dráma
ducado dukát
duda kétség, kétely
dudar kételkedik
dudilla enyhe kétely
dueño tulajdonos
duermen ld. dormir
dulce édes
durante alatt, során
durar tart, kitart
duro kemény, durva
duro 5 pezetás pénzérme


E
 
e = y, vagyis és (i- vagy hi- előtt)
ebanistería műbútorasztalos(ság)
ébano ébenfa
economía gazdaság; takarékosság
echar dob, hajít
edad (élet)kor
>>> mayor de ~ koros
edificio épület
educación oktatás
efe (la) az "f" betű
efecto hatás, eredmény
>>> en ~ ténylegesen
Egipto Egyiptom
ejecutar végrehajt, kivitelez
ejecutivo végrehajtó
ejercer gyakorol, folytat, betölt
él ő (hím- v. semlegesnem)
elástico rugalmas
elector választó
eléctrico elektromos
elegir választ
elevado magas; emelkedett
elevarse emelkedik
elogiar magasztal
elogio dicséret
ella ő (nőnem)
ellos,-as ők
embargo, sin ~ mindazonáltal
embestir rátámad
embriagado részeg
embustero csaló
eminentemente főként
empalar felnyársal, karóba húz
empeñar zálogba ad
>>> ~se ragaszkodik vmihez
empeorarse rosszabbodik
emperador császár
empero azonban
empezar kezd, kezdődik
empiece ld. empezar
empieza ld. empezar
emplear alkalmaz
emprender belevág
empresa vállalkozás, vállalat
encalabrinarse beleszeret vkibe
encantado elragadtatott
encantador elbűvölő
encargar rábíz; rendel
encerrar bezár
encontrar talál, találkozik
>>> ~se található vhol
encrucijada útkereszteződés
encuentra ld. encontrar
endiablado megszállott, gonosz
enemigo ellenség; ellenséges
enero január
enfadarse megharagszik
énfasis (la) hangsúly
enfermo beteg
engañar becsap
>>> ~se téved
engreír nagyképűvé tesz
enigma rejtvény, rejtély
enjambre méhraj
enojar ingerel, felbosszant
enorme óriási
Enrique Henrik
ensangrentar bevérez
ensayar próbál
ensayo próba, vizsgálat
enseñar tanít, mutat
entender megért, felfog
entendimiento felfogás, értelem
enteramente teljesen
enterar tudósít
enternecido meghatódott
entero teljes, egész
enterrar elás, eltemet
entiende ld. entender
entierro temetés
entonar megszólalt, rákezd
entonces akkor, akkor hát
entrada belépés, bejárat
entrar belép
entre között
entreabierto félig nyitott
entregar átad
enviar küld
epitafio sírfelirat
epiteto jelző
época korszak
equivaldrá ld. equivaler
equivaler egyenlő vmivel
era ld. ser
era korszak
eres ld. ser
errar hibázik, ront
error hiba, tévedés
erudito művelt
es ld. ser
escabeche pác
escaldar leforráz
escalera lépcső
escalfar tojást buggyant
escandaloso botrányos; lármás
escapar megszökik, elmenekül
escarmentar okul
escena szín, jelenet
esclavo rabszolga
esclusa zsilip
escondido rejtett
escopetazo puskalövés
escribir ír
escrito írott
escritor író
escritura írás
>>> la Sagrada ~ Szentírás
escuchar hallgat, meghallgat
escudo pajzs
escuela iskola
escupir köp
ese, esa, eso az
>>> a eso de körül, tájékán
>>> algo de eso valami ilyesmi
esencia lényeg; kivonat
esfuerzo erőfeszítés
espacio tér, űr
espantado ijedt
espantar megijeszt
espanto rémület
España Spanyolország
español spanyol
esparcido elszórt
especial különleges
especialmente különösen
espectáculo látványosság
espejo tükör
esperanza remény
esperar remél; vár
espeso sűrű, vastag
espina tövis
espinazo gerinc
espirar kilélelegez, kileheli lelkét
espíritu lélek; lelkesedés, bátorság
espléndido remek, ragyogó
esposa feleség
esposo férj
>>> ~s pár, férj és feleség
esqueleto csontváz
está ld. estar
establecer létesít, alapít
establecimiento alapítás; létesítmény; telep
establo istálló
estación évszak
>>> ~ de las aguas esős évszak
estado állam
>>> los Estados Unidos az Egyesült Államok
estaño ón
estar van
>>> ~ para küszöbön áll, készen áll
>>> ~se marad
este, esta, esto ez
>>> en esto ez idő tájt, ezalatt
éste, ésta ez (a valami)
este kelet
estenografía gyorsírás
estéril meddő
estimado becsült, értékelt
estómago gyomor
estoy ld. estar
estrecho szűk, keskeny
estrellado összetört
>>> huevos ~s tükörtojás
estremecerse megremeg
estreno bemutató, premier
estuche tok, készlet
estudiante tanuló
estudiar tanul
estudio tanulás, tanulmány
estupendo pompás, nagyszerű
estúpidamente bután
estúpido buta
estuve ld. estar
etc. = etcétera stb.
eternamente örökké
eterno örök
Eulalia [női név]
Europa Európa
europeo európai
evidente nyilvánvaló
evitar elkerül, megelőz
exactamente pontosan
exacto pontos, precíz
examinar vizsgál
excelencia kitűnőség; méltóság
>>> vuestra ~ kegyelmes uram
excelente kitűnő
excelentísimo legkitűnőbb
excitar élénkít, gerjeszt
exclamar felkiált
exclusivo zártkörű; kizárólagos
exequias végtisztesség
exhalar kiáraszt, kilélegez
exigir követel, megkíván
éxito siker, kimenetel
experiencia tapasztalat
expirar elhuny; lejár
explicación magyarázat
explicar magyaráz
explique ld. explicar
explotación művelés, kitermelés
exponer kiállít, kitesz
exportación export
exportar exportál
expresión kifejezés
expusieron ld. exponer
extender kiterjeszt, szétterít
extensión kiterjedés
extenso terjedelmes
exterior külső; külföld; küllem
externo külső [határozószó]
extiende ld. extender
extraer kivon, kitermel
extranjero idegen
extranjero külföldi
extrañar furcsáll
extrañeza csodálkozás
extraño idegen, szokatlan
extraordinario rendkívüli
extremidad szélsőség
extremo szélső, túlzó; vminek a vége
>>> en ~ nagyon


F
 
fábrica gyár
fabricación gyártás, gyártmány
fabricar gyárt; épít
fabrique ld. fabricar
fácil könnyű, egyszerű
facilidad könnyűség
facilitar megkönnyít
falso hamis, téves
falta hiba
>>> hacer ~ szükséges
>>> sin ~ pontosan
faltar hiányzik
faltriquera zseb
fama hír, hírnév
>>> ~ es úgy hírlik
familia család
famoso híres
fanfarria fúvószene(kar)
fantasía képzelet; ábránd
farsa bohózat
fatal végzetes
fatigado kimerült
favor szívesség
>>> a ~ de vkinek a javára; vminek köszönhetően
faz arc, arculat
hit
>>> a ~ mía hitemre!
febrero február
fecundísimo nagyon termékeny
fecundo termékeny
fecha dátum
federal szövetségi
Federico Frigyes
Felipe Fülöp
feliz boldog
felizmente boldogan
feo csúnya
feria vásár
Fernando Ferdinánd; Nándor
feroz vad
ferrocarril vasút
fertil termékeny
festejarse szórakozik
fiado, al ~ hitelbe
fiar bízik; jótáll
fiel hűséges
fiero vad, kegyetlen
figura alak, arc
fijar rögzít
>>> ~se figyel, ügyel
fila sor; állomány
filial fiúi
Filipinas Fülöp-szigetek
fin vég; cél
>>> al / en / por ~ végül, végre, végezetül
>>> a este ~ e célból
finalizar befejez; véget ér
finalmente végül
finca ingatlan, birtok
fino finom
firmar aláír
firme szilárd
flaco sovány
flor (la) virág
florecer virágzik
fonda fogadó
fondo fenék, alj
fontanero vízvezeték-szerelő
forastero idegen
formar alakít; képez
formidable rettenetes; bámulatos
fortuna sors, szerencse; vagyon
fracaso kudarc; összeomlás
fragoso zajos; ropogós
francés francia
Francesca Franciska
Francia Franciaország
franco egyenes, őszinte
franco frank
frasco palack
frase mondat
frecuentemente gyakran
frente (la) homlok
>>> en ~ szemben
fresco friss
>>> hace ~ hűvös van
fríjol bab
frío hideg
>>> hace ~ hideg van
>>> tener ~ fázik
frito sült
fruta gyümölcs
frutal gyümölcstermő
>>> árbol ~ gyümölcsfa
fué ld. ser / ir
fuego tűz
fuente (la) forrás
fuera kívül, kint
fuerte erős
fuerza erő
>>> a ~ de árán, révén
fuese ld. ser
fuí ld. ser / ir
función előadás; tevékenység
fundar megalapít
fundición öntöde
funeral temetkezési
furioso dühös


G
 
gala gála; ünneplő ruha
>>> vestirse de ~ ünneplőbe öltözik
galantería udvariasság
gallina tyúk
gallinero tyúkól
gallo kakas
gana kedv
>>> me da la ~ kedvem támadt
ganado jószág
>>> ~ vacuno szarvasmarhák
ganancia nyereség
ganar győz, nyer; megszerez
garganta torok
garra mancs
garzoncillo kis segéd
gastar elkölt; elhasznál
gasto költség, kiadás
gato macska
general általános; tábornok
generalmente általában
gente (la) emberek; nép
geografía földrajz
glacial jeges; rideg
gloria dicsőség; boldogság
gobernador kormányzó
gobernar kormányoz
gobierno kormány, állam
golfo öböl
goma gumi
gordo kövér; vastag; fontos; nagy
gota csepp
gozar élvez
gracia kegy, szívesség
>>> ~s köszönöm
>>> caer en ~ kegyeibe férkőzik
>>> dar ~s megköszön
graciosamente grátisz, ingyen
gracioso vonzó; mulatságos
grada lépcsőfok
grado fok
gramática nyelvtan
gran ld. grande
grana skarlátvörös
granar terem, magzik
grande nagy
grande spanyol grand
grandioso nagyszerű
grano mag, szem
grato kellemes
gravísimo nagyon komoly / súlyos
graznar károg
gris szürke
gritar kiabál
grito kiáltás
grueso vastag, kövér, nagy
grulla daru
gruñir zsörtölődik
guano guanó, madártrágya
guapo csinos, jóképű
guardar őriz, vigyáz
guardia (el) őr
guerra háború
guisar főz
guiso főzés, főtt étel
gustar tetszik
>>> me gusta nekem tetszik
gusto élvezet, öröm
>>> dar ~ örömet okoz


H
 
ha ld. haber
Habana (la) Havanna
haber vkinek van (segédige)
>>> ~ de kell, szükséges
hay que kell (vmit csinálni)
había, hubo ld. hay
mucho tiempo ha rég, hosszú idővel ezelőtt
hábil ügyes
habilidad ügyesség
habitante lakos
habitar lakik
hábito csuha, köpeny
hablar beszél
habrá ld. haber
hacer csinál; -tat, -tet
>>> ~ caso de törődik vmivel
>>> ~se válik vmivé
>>> ~se cargo de magára vállal
>>> hace poco nemrég
>>> hace siglos évszázadokkal ezelőtt
>>> hace tiempo jó ideje
>>> hace buen tiempo jó az idő
hacia felé, irányába
hacienda birtok
haga ld. hacer
hago ld. hacer
halcón sólyom
hallar megtalál
>>> ~se található
hambre (la) éhség
>>> tener ~ éhes
hambriento éhes
han ld. haber
haré ld. hacer
harmonía harmónia
hartar jóllakat; untat
hasta -ig
>>> ~ que amíg
hay van
>>> ¿qué ~ de nuevo? mi az ábra?
hayamos ld. haber
he ld. haber
hechizo báj, varázs
hecho tett; tény
hecho ld. hacer
helado fagyott, fagyasztott
helar fagyaszt
>>> ~se megfagy
hemos ld. haber
henchir tölt, töm; dagad
heno széna
heredero örökös
herida seb
hermana húg / nővér
hermano fivér
>>> ~s testvérek
hermosísimo nagyon szép
hermoso szép
hermosura szépség
héroe hős
herrero kovács
hiciera ld. hacer
hiela ld. helar
hielo jég; fagy
hierba
hierro vas
hija vkinek a lánya
hijo vkinek a fia
hilado ld. hilar
hilar fon
hilo fonal, szál
himno himnusz
hinojo térd
>>> de ~s térdelve
hipopótamo viziló
historia történelem; történet
hizo ld. hacer
hocico pofa
>>> dar con la puerta en los ~s képébe vágja az ajtót
hogar tűzhely; otthon
hoja levél (növényé)
¡hola! szervusz, szia
hombre ember, férfi
honrado tisztességes
honroso tiszteletreméltó
hora óra
hoy ma
hubiera ld. haber
hubiese ld. haber
hubo ld. haber
hueco üres, üreges; üreg, hézag
huérfano árva
hueso csont
huésped vendég
huéspeda háziasszony
huevo tojás
Hugonote hugenotta
huir menekül
humano emberi; humánus
humedecido megnedvesített
húmedo nedves
humildad alázat, szerénység
humilde alázatos, szerény
humildemente szerényen
humillación megalázás
humo füst
hundirse elsüllyed
hurtar lop
huye ld. huir


I
 
iba ld. ir
idea gondolat, ötlet
ideal ideális
idiota (el) idióta
ido ld. ir
ídolo bálvány
iglesia templom
Ignacio Ignác
ignorar nem tud; semmibe vesz
igual egyenlő
igualdad egyenlőség
ilusión ábránd; öröm
ilustre híres, illusztris
ilustrísimo nagyméltóságú
imagen (la) kép
imitar utánoz
impaciencia türelmetlenség
impedir gátol, akadályoz
imperial császári, birodalmi
imperio birodalom
impertinente arcátlan
impido ld. impedir
imponer kötelez; kivet
importación import
importancia fontosság, jelentőség
importante fontos, jelentős
importar számít, fontos
>>> no me importa nem érdekel
importunar zavar, terhére van
impregnar átitat
impresión benyomás
imprudencia meggondolatlanság
impuesto adó
impuso ld. imponer
inaugurar megnyit, felavat
incluido benne van
incluir magába foglal
incluyen ld. incluir
incluyendo ld. incluir
incomodar zaklat, zavar
incómodo kényelmetlen, kellemetlen
inconcebible felfoghatatlan
incrédulo hitetlenkedő
indebidamente helytelenül
indecente illetlen
indemnización kártalanítás
indiano indiai
Indias (Kelet- v. Nyugat-) India
indignación felháborodás
indignado felháborodott
indignarse felháborodik
indio indián; indiai
indirectamente közvetetten
indispensable elengedhetetlen
indistintamente homályosan
individuo egyén
industria ipar
inesperado váratlan
inevitable elkerülhetetlen
inexperto gyakorlatlan
infanta infánsnő
inferior alsó; alacsonyabb rendű
infierno pokol
infortunado szerencsétlen
infortunio balsors
ingeniería mérnöki tudomány
ingeniero mérnök
ingenio szellem, találékonyság; gép, ipar
>>> ~ de azúcar cukornádültetvény; nádcukorgyár
ingenioso szellemes
Inglaterra Anglia
inglés angol
inhalar belélegez
injusto igazságtalan
inmediatamente azonnal
inmediato közvetlen, szomszédos
inmenso hatalmas
inmigrante bevándorló
inmortal halhatatlan
inquietar nyugtalanít
inscripción bejegyzés
instante pillanat
>>> al ~ mindjárt
instituto intézet
inteligencia intelligencia
inteligente intelligens
intensamente nyomatékosan
intentar megkísérel
intento szándék; próbálkozás
interesante érdekes
interesantísimo nagyon érdekes
interior belső
interpretar tolmácsol; értelmez
interrogativo kérdő, kérdező
interrumpir félbeszakít
íntimo meghitt, közeli
introducir bevezet
introdujo ld. introducir
inútil haszontalan
invasión invázió
inventar feltalál
inventor feltaláló
invertir befektet, beruház
invierno tél
invirtieron ld. invertir
ir megy
>>> ~se elmegy
>>> ~ a paseo sétálni megy
>>> el cuerpo se iba debilitando a test egyre jobban elgyengült
irritante ingerlő
Isaías Ézsaiás
Iseo Izolda
isla sziget
istmo földszoros
Italia Olaszország
izquierdo bal


J
 
Jaime Jakab
jamás soha
Japón (el) Japán
jardín kert
Jeremías Jeremiás
Jérico Jerikó
jirafa zsiráf
jornada utazás
jornalero napszámos
joven fiatal, ifjú [főnév is]
Juan János
Juana Johanna
juega ld. jugar
juego játék
jueves csütörtök
juez bíró
jugar játszik
jugo
juguete játék
juicioso okos, értelmes
Julio Gyula
julio július
jumento szamár
junio június
juntar összekapcsol, egyesít
>>> ~se összejön, összegyűlik
junto egyesített, összekapcsolt
>>> ~s együtt
junto közelében, mellett
jurar esküszik
justamente igazságosan
justo igazságos; pontos
juzgar ítél, ítélkezik


K
 
kilómetro kilométer
 
L
 
la a, az [nőnemű főnév előtt]
>>> ~ que aki, amely
la őt [nőnem]
labio ajak
laboriosamente szorgosan
laborioso szorgos, serény
labrador paraszt
labrar dolgozik, művel, megmunkál
labriego földműves
lado oldal
>>> a ~ de oldalán, mellett
ladrón tolvaj
lago
lágrima könny
lagrimoso könnyes
lamentarse panaszkodik
lamer nyal
lana gyapjú
lanar gyapjas
>>> ganado ~ juh
lápida
lápiz ceruza
largo hosszú
>>> a lo ~ hosszában, mentén, során
las azok, ők, azokat, őket [nőnem]
lástima kár
latín latin
latrocinio rablás, lopás
lavar mos
lazo hurok; kötelék
le neki, önnek; őt, önt [hímnem]
lección lecke
lector olvasó
leche (la) tej
leer olvas
legislativo törvényhozó
lejano távoli
lejos messze, távol
lengua nyelv
lentamente lassan
lento lassú
león oroszlán
León Leó
les őket; nekik
letra betű
levantar felemel; felver
>>> ~se felkel
levita szalonkabát
ley (la) törvény
leyó ld. leer
libertad szabadság
libertarse megszabadul
librar kiszabadít, megment
libre szabad
libro könyv
licencia engedély; obsit, leszerelés
licenciado diplomás
limbo pokol tornáca
limitar korlátoz
limpiar tisztít
limpio tiszta
lindo bájos, csinos
línea vonal
lista lista, jegyzék
lo a, az [semleges nem]
>>> ~ que ami, amit
>>> ~ que es a mí ami engem illet
lobo farkas
loco bolond
lograr elér
longitud hosszúság
los azok, ők; azokat, őket
luchar küzd, harcol
luego aztán, majd
>>> ~ que mihelyst
lugar hely
>>> en ~ de helyett
>>> dar ~ alkalmat ad
lugareño falusi
lúgubre gyászos
lunes hétfő
luz (la) fény
 
LL
 
llamar hív
>>> me llamo engem ...-nak hívnak
llegada érkezés
llegar érkezik; ér vmeddig
llenar tölt; megfelel, kielégít
lleno teli
llevar visz, hoz, hord
>>> ~ a cabo véghez visz
>>> ~se magával visz
llorar sír
llover esik (eső)
lluvia eső
lluvioso esős


M
 
madera fa (anyag)
madre (la) anya
madrileño madridi
madrugar korán kel
maestro mester, tanító
mágico varázslatos
magistrado magisztrátus
magnate mágnás
magnífico pompás
Magno: Alejandro ~ Nagy Sándor
Maguey agávé
Mahoma Mohamed
maíz kukorica
majadero ostoba ember
majestad felség, fenség
majestuosamente fenségesen
mal rosszul
mal rossz (főnév)
maldito átkozott
maligno rosszindulatú
malo rossz
>>> estar ~ rosszul van
malsano egészségtelen
malla kötés, szövet
mandar küld; rendel, parancsol
manecita kezecske
manera mód; modor
>>> de esta ~ így
>>> de ninguna ~ semmi esetre sem
manjar étel
mano (la) kéz
mantener fenntart, támogat
>>> ~se firme tartja magát
mantilla fejkendő, csipkefátyol
manufactura manufaktúra, gyártás
manufacturar gyárt
manzana alma
mañana holnap
>>> hasta ~ viszontlátásra
mañana reggel, délelőtt [főnév]
>>> por la ~ reggel, délelőtt [időhatározó]
>>> todas las ~s minden reggel
mapa (el) térkép
maquinaria gép, szerkezet
mar tenger
maravilla csoda
maravilloso csodálatos
marchante kereskedő
marchar megy, jár, menetel
>>> ~se elmegy
marchito fonnyadt, hervadt
María Mária
marica szarka
marido férj
marqués márki
Marta Márta
martes kedd
marzo március
mas azonban
más meg, plusz, több
>>> por ~ que bármennyire is
masticar rág
matar öl
>>> ~se ölik egymást
matasiete szájhős
mate matt
matemáticas matematika
Mateo Mátyás
materia anyag
>>> entrar en ~ a tárgyra tér
materno anyai
matricularse beiratkozik
matrimonio házasság
Matsuyama [japán város]
máxima mondás
máximo legnagyobb
mayo május
mayor nagyobb, öregebb
>>> ~ de edad koros
me engem, nekem
medio fél
>>> las ocho y media fél kilenc
medio eszköz
>>> por ~ de révén, segítségével
meditar elgondolkodik, meggondol
Mediterraneo Földközi-tenger
mejicano mexikói
Méjico Mexikó
mejilla orca
mejor jobb
melocotón őszibarack
melón dinnye
memoria emlék, emlékezet
>>> de ~ fejből
mencionar említ
mendigo koldus
menor kisebb, fiatalabb
menos kevesebb
>>> a lo ~ legalább
mentir, (ie), to lie. hazudik
menudo: a ~ gyakran
mercader árus, kalmár
mercado piac
mercurio higany
merecer megérdemel
meridional déli
mérito érdem, érték
mes hónap
mesa asztal
meseta fennsík
mesón fogadó
mestizo kevert fajú; mesztic
metal fém
meter tesz, rak
metro méter
mezclar kever
mezquita mecset
mi az én ...-m
engem, nekem
miedo félelem
>>> tener ~ fél
miel (la) méz
miembro tag
mienten ld. mentir
mientes gondolatok, gondolkodás
mientras mialatt
>>> ~ que miközben, pedig
miércoles szerda
Miguel Ángel Michelangelo
mil ezer
militar katona
millón millió
mina bánya
mineral ásványi
mínimo legkevesebb, legkisebb
minuto perc
mío enyém
¡mira! ide nézz!
mirada pillantás, tekintet
mirar néz; vizsgál
misa mise
miserable nyomorult
Misisipí Mississippi
mismísimo maga a ...
mismo ugyanaz, hasonló
>>> ahora ~ most rögtön, most is
misterio rejtély
misterioso. rejtélyes
>>> hacer el ~ titokzatoskodik
mitad vminek a fele
mitigar enyhít
moderado mérsékelt
moderno modern
modo mód
mojado elázott
mole puha
molinero molnár
molino malom
momento pillanat
monarquía monarchia
moneda pénz, érme
montaña hegy
montar lovagol, felül
monte hegy
monumental hatalmas
monumento emlékmű
morder harap
moreno barna
moribundo haldokló
morir(se) meghal
moro mór
mortaja lepel
mosca légy
mostrar mutat
mover mozdít, mozgat
>>> ~ de un lado a otro ráz
>>> ~se mozog
moza leány
mozo ifjú; felszolgáló, segéd
muchacha lány
muchacho fiú
muchísimo nagyon; nagyon sok
mucho sok; nagyon
mudar változik, változtat
muela őrlőfog; malomkő
muelle móló, rakpart
muere ld. morir
muerte halál
muerto halott
muestra jel; minta; cégér
mueve ld. mover
mujer asszony, feleség
multa bírság
mundo világ
>>> todo el ~ mindenki
municipal városi, községi
>>> guardia ~ helyi / városi rendőr
muralla fal
muriendo ld. morir
murió ld. morir
murmullo morajlás
museo múzeum
músico zenész
muy nagyon


N
 
nacer születik; felkel
nación nemzet
nacional nemzeti
nada semmi
nadar úszik
naipe kártya, kártyalap
Napoleón Napóleon
naranja narancs
nariz (la) orr
>>> en las narices orra előtt, szembe vele
natal szülő-
natural természetes
naufragar hajótörést szenved
navaja bicska, borotvakés
navegable hajózható
navegar hajózik
necesario szükséges
necesidad szükség
necesitar szüksége van
necio tudatlan
negociante kereskedő
negocio üzlet, ügy
negro fekete
ni sem
nieta lány unoka
nieto fiú unoka
nieve (la)
Nilo Nílus
ningún ld. ninguno
ninguno semmilyen, semennyi; senki
niña kislány
niño kisfiú; gyermek
níquel nikkel
nitrato nitrát
nivel szint
no nem
noble nemes
noche (la) este, éj
nombrar kinevez, megnevez
nombre név
nordeste északkelet
norte észak
norteamericano észak-amerikai
nos nekünk, minket, egymást
nosotros mi
nota jel; hír, hírnév
notablemente különösen, figyelemre méltóan
notar észrevesz; feljegyez
noticia hír, tájékoztatás
novedad újdonság
>>> sin ~ változatlanul
>>> tener por ~ szokatlannak tekint
noventa kilencven
novia jegyes; menyasszony
novicio újonc, kezdő
noviembre november
novio jegyes; vőlegény
>>> los ~s jegyespár, ifjú pár
nube (la) felhő
nuestro a mi ...-nk
nuevamente nemrég; újra
Nueva York New York
nueve kilenc
nuevo új
>>> de ~ ismét
número szám
numeroso számos
nunca soha


O
 
o vagy
¡o! ó!
Oaxaca [mexikói állam]
obediencia engedelmesség
obediente engedelmes
obertura nyitány
obispo püspök
objeto tárgy, eszköz; cél
obligar kötelez, kényszerít
obra mű, munka
obrero munkás
obrero dolgozó
obscurecerse elhomályosodik, beborul
observar megfigyel; betart (vmit)
obstáculo akadály
obstante: no ~ mindazonáltal
obstruir akadályoz, elzár
obtener megszerez, hozzájut
obtiene ld. obtener
obtuvo ld. obtener
ocasión alkalom
occidental nyugati
Oceanía Óceánia
océano óceán
ocio szabadidő; tétlenség
octubre október
ocultar rejt
oculto rejtett, titkos
ocupación foglalkozás; megszállás
ocupado elfoglalt
ocupar elfoglal
ocurrir megtörténik, előfordul
ochenta nyolcvan
ocho nyolc
oeste nyugat
oficialmente hivatalosan
oficina hivatal
oficio mesterség, tisztség
oficioso szorgalmas
ofrecer ajánl
¡oh! ó!
oído hallás; fül
oído ld. oír
oigo ld. oír
oír hall, meghallgat
¡ojalá! bárcsak
ojo szem
¡ola! ld. hola
oliva olajbogyó
olvidar(se) elfelejt
once tizenegy
ópera opera
operación művelet, műtét
opereta operett
opinar vélekedik
oportuno alkalmas, célszerű
oprimir összenyom; elnyom
orar imádkozik
orden (el) rend
orden (la) parancs, rendelet
ordenar elrendel
ordinario közönséges, átlagos
oreja fül
organizar szervez
órgano szerv
orgulloso büszke
Oriente kelet
oro arany
orquesta zenekar
ortografía helyesírás
os titeket, nektek, egymást
osar merészel
oscuro sötét
otoñal őszi
otoño ősz
otro másik, többi, következő
>>> otra vez még egyszer
>>> el uno con el ~ egymással
oveja juh
¡ox! hess!
oxear elhesseget
oyendo ld. oír
oyó ld. oír


P
 
Pablo Pál
paciencia türelem
Pacífico Csendes-óceán
padecer szenved; eltűr
padre apa
>>> los ~s szülők
paga fizetés
pagar fizet
página oldal
país ország
paja szalma
pájaro madár
paje apród
palabra szó
palacio palota
paladión palládium
palco, m., box. páholy
palidecer sápad
pálido sápadt
>>> ponerse ~ elsápad
palma pálma
>>> ~ de coco kókuszpálma
palmada ütés, taps
>>> dar ~s tapsol
palo bot; fa
pampa [dél-amerikai síkság]
panadería pékség
panadero pék
panal lép
Panamá Panama
Paolo Pál
papagayo papagáj
papanatas mamlasz
papel papír
par pár
>>> a ~es párosával
>>> de ~ en ~ tárva-nyitva
para -nak, -nek, részére
>>> ~ que (azért) hogy
parábola példázat; parabola
pararse megáll
pardo barna
parecer látszik; előtűnik; hasonlít
>>> ~se hasonlít
pared (la) fal
pareja pár, partner
París Párizs
parlero bőbeszédű
parque park
parroquiano törzsvevő
parte rész
>>> dar ~ jelentést tesz
>>> por todas ~s mindenütt
particularmente különösen
partida tétel; játszma; elindulás
partir elindul; feloszt
pasajero átmeneti
pasaporte útlevél
pasar megy, elhalad; múlik; történik
>>> ~ adentro bemegy
>>> ~ por alto figyelmen kívül hagy
pascua húsvét
>>> más contento que unas ~s madarat lehet fogatni vele
pasearse sétál
paseo séta
pasión szenvedély
pasmado elképedt
pasmo megdöbbenés
paso lépés
>>> dar un ~ lép
pasto legelő
pastora pásztorlány
pata láb
patata krumpli
paterno apai
patinar korcsolyázik
patria haza
paz (la) béke
pecado bűn
pecho mell
pedazo darab
>>> hacer ~s darabokra tör
pedir kér
pegar elver
peligro veszély
pelota labda, golyó
pelotera veszekedés
pena bánat, fájdalom; vesződség
>>> no vale la ~ nem éri meg a fáradságot
penitencia vezeklés
penoso fájdalmas
pensamiento gondolkodás; gondolat
pensar gondol, gondolkozik
>>> ~ en gondol vmire
Pensilvania Pennsylvania [amerikai állam]
Peñafiel [spanyol város]
peor rosszabb, legrosszabb
pequeñita kicsi lány
pequeño kicsi, alacsony
pera körte
peral körtefa
perder elveszít
perdido elveszett
perdón bocsánat; megbocsátás
perdonar megbocsát
peregrinación vándorlás
peregrino vándorló; bizarr
pereza lustaság
perezoso lusta
perfección tökély, tökéletesség
perfumista illatszerész
perla gyöngy
permitir enged, lehetővé tesz
pero de, azonban
perro kutya
perseverar kitart
persona személy
pertenecer tartozik (vmihez)
pesado nehéz
pesar nyom (vmennyit)
>>> a ~ de ellenére
pescador halász
pescar halászik
peseta pezeta
petate tökfej
petróleo kőolaj, petróleum
pez (el) hal
pez (la) szurok
piadoso jámbor
picar szúr, csíp, mar
pícaro galád, zsivány
pícaro csirkefogó
pico csőr
>>> callar el ~ befogja a száját
pide ld. pedir
pidió ld. pedir
pie láb(fej)
>>> a ~ gyalog
piedad irgalom, kegyelet
piedra
piel bőr
pierden ld. perder
pierna láb(szár)
pieza darab; szoba
Pinar del Río [kubai tartomány]
pingüe kövér, zsíros
pintor festő
piña ananász
pisada lépés, lábnyom
piso szint
>>> ~ bajo földszint
pizarra pala; iskolai tábla
placer élvezet, öröm
plan terv
planicie síkság
plano sík, sima
planta növény; talp
plata ezüst
plataforma dobogó, tető
plátano platánfa
platino platina
plato tányér; fogás
playa part, strand
plaza tér
plebe köznép
plomizo ólomszínű
plomo ólom
pluma toll
población lakosság
poblado lakott
pobre szegény
pobremente szegényen
poco kevés; kicsit
>>> a ~ de nem sokkal utána
>>> ~ a ~ apránként
poder erő, hatalom, képesség
poder -hat, -het; képes vmire
poderoso erős, hatalmas
podría ld. poder
poeta költő
policiaco rendőri
pompa fényűzés, ünnepélyesség
pomposamente díszesen
ponderar mérlegel; lemér
poner tesz, rak
>>> ~se válik (vmilyenné); felvesz (ruhát); lenyugszik
>>> ~ a elkezd
pongamos ld. poner
ponte ld. ponerse
Popocatepetl [hegy Mexikóban]
popular népszerű
porfía vita, harc
>>> a ~ vetélkedve
porque mert, mivel
¿porqué? / ¿por qué? miért?
portal kapu, kapualj
portería porta
portero portás, kapus
Portugal Portugália
posada fogadó
posadero fogadós
poseer birtokol
posesión birtoklás, tulajdon
posible lehetséges
precedente előzmény, precedens
precepto parancsolat, előírás
precio ár
precioso értékes
precipitadamente gyorsan, kapkodva
precipitarse lesiet; elsiet, elkapkod
precisamente pontosan
preciso pontos; szükséges
predicar prédikál
preferir előnyben részesít
prefiere ld. preferir
pregunta kérdés
preguntar kérdez
preludio előjáték, bevezetés
prender fog, megfog
>>> ~se meggyullad
prensa sajtó
preparación felkészülés
preparar előkészít, elkészít
presa zsákmány
presencia jelenlét; megjelenés
presenciar tanúja vminek
presentar bemutat; nyújt, ajándékoz
>>> ~se bemutatkozik, megjelenik
presente jelen; jelenlévő; ajándék
>>> al ~ jelenleg
presidente elnök
preso elfogott; fogoly
prestar ad, kölcsönöz
>>> ~ atención figyel
presumir hivalkodik
pretender követel; törekszik
prevenido ld. prevenir
prevenir megelőz; figyelmeztet
prima unokatestvér (lány)
primavera tavasz
primer ld. primero
primero első; legfontosabb; először, előbb
primo unokatestvér (fiú)
primor mestermunka
princesa hercegnő
principal fő, legfontosabb
principalmente főleg
príncipe herceg
principiar kezdődik, kezd
principio kezdet
>>> al ~ kezdetben, először
prisa sietség
>>> de ~ sürgősen
prisión börtön, fogság
prisionero fogoly
privación megfosztás, nélkülözés
probar próbál; bizonyít
proclamar kihirdet
procurar megpróbál, igyekszik
prodigioso csodás
producción termelés; termés; produkció
producir. gyárt, létrehoz, okoz
producto termék
productor termelő
profanar megszentségtelenít
profano szentségtörő; tiszteletlen
profesor tanár; professzor
profeta próféta
profundidad mélység
profundo mély
programa program
progresista haladó
promesa ígéret
prometer ígér
prometida menyasszony
pronto gyors; gyorsan, hamar
pronunciación kiejtés; kihirdetés
pronunciar kiejt; kihirdet
propina borravaló
propio saját
proponer javasol
propongo ld. proponer
proporcionar ad; okoz
propósito szándék
propuso ld. proponer
proseguir folytat
prosiguiendo ld. proseguir
prosiguió ld. proseguir
proteger véd; támogat
protervo csökönyös
protesta tiltakozás
protestar tiltakozik
provenir származik
proverbio közmondás
proviene ld. provenir
provincia tartomány
provisto ellátott, nyújtott
próximo következő
proyectar vetít; tervez
proyecto terv, projekt
prudente körültekintő
prueba próba, teszt
publicar közzétesz
público nyilvános
público közönség, nyilvánosság
pudiese ld. poder
pudo ld. poder
pueblo nép; falu
puede ld. poder
puerta kapu, ajtó
puerto kikötő
pues hát; ha; mert
>>> ~ bien szóval
puesto állás, poszt
puesto ld. poner
pulgar hüvelykujj
pulido fényes, csiszolt
pulmón tüdő
pulque [agávéból készített ital]
punto pont
puro tiszta
purpúreo bíborszínű
puso ld. poner


Q
 
que ami, aki, amely; hogy; mint
>>> por lo ~ amiért is
¿qué? mi?, milyen?, melyik?
quebrar eltör
quedar marad
quehacer tennivaló, dolog
queja panasz
quejarse panaszkodik
quemar éget
querer szeret, akar
querido kedves, szeretett
quetzal [közép-amerikai madár]
quien aki
¿quién? ki?
quiere ld. querer
química kémia
quina kínafakéreg
quince tizenöt
quinientos ötszáz
quinta sorozás
quinto ötöd, ötödik
quisiera ld. querer
quiso ld. querer
quitar(se) levesz; elvesz


R
 
rama ág
ramal oldalág
Ramón [férfinév]
rana béka
rancho tanya, ranch
rápidamente gyorsan
rápido gyors
raro ritka, furcsa
rasgar hasít
rastro vágóhíd
rato pillanat, időköz
rayo sugár
razón értelem; ok
>>> tener ~ igaza van
real királyi
real [spanyol pénzérme]
realce hímzés, domború dísz
rebelarse lázad
rebelión lázadás
recelar tart vmitől
>>> ~se de gyanakszik vmire
recibimiento átvétel; fogadtatás
recibir kap, elfogad, átvesz
recién újonnan, nemrégiben
>>> ~ nacido újszülött
recientemente nemrég
reclamar igényel; reklamál
recobrar visszaszerez
recoger összeszed, begyűjt
recoleto szerzetes
recomendación ajánlás; megbízás
recomendar ajánl; megbíz
reconocer elismer; felismer; megvizsgál
reconozcan ld. reconocer
recordar emlékszik
recostado támaszkodó, fekvő
recrearse szórakozik
recreo pihenés, kikapcsolódás
recto egyenes
recuerdo emlék
>>> ~s üdvözlettel
recuerdo ld. recordar
recurrir folyamodik vmihez
recurso eszköz, menedék
>>> ~s források, erőforrások
rechazar visszautasít, elutasít
red (la) háló
redoblado kettős, megkettőzött, gyorsított (menet)
redondel kör, korong
reducir csökkent, korlátoz
referir elmond, beszámol; vonatkozik
refirió ld. referir
reflejar tükröz
reflexión visszaverődés; átgondolás
reflexionar elmélkedik, átgondol
reflexivo elgondolkodó
refrán közmondás
refrenar megfékez
refrescarse felfrissül
regalarse jól él
regalo ajándék
región régió
regresar visszatér
regreso visszatérés
regular átlagos, normális, közepes
rehusar elutasít
reino királyság
reír nevet
relacionarse (con) kapcsolatban van vkivel
relatar elmond, beszámol
relativo viszonylagos
relevar felment
reloj óra
reluciente csillogó
relucir csillog, ragyog
relleno töltött, teli
remar evez
rematar végez, befejez
remediar orvosol
remendar befoltoz
remontar(se) felszáll
remover eltávolít
renglón sor
renovar felújít
renunciar leköszön
reparación javítás; jóvátétel
reparar észrevesz; megjavít
reparto szereposztás
repente: de ~ hirtelen
repetir ismétel
repicar megkongat
repite ld. repetir
repitiendo ld. repetir
repitieron ld. repetir
replicar válaszol
reposar pihen, fekszik
reposo pihenés
repostero cukrász
representación képviselet; előadás
representar előad; képvisel; ábrázol
reprimir elfojt
reprise felújítás
república köztársaság
res (la) lábasjószág
residencia tartózkodás, lakóhely
resignado rezignált
resina gyanta
resistir. ellenáll, elvisel
resolución határozat, elhatározás
resolver határoz, megold
respirar lélegzik
responder válaszol
responsabilidad felelősség
respuesta válasz, felelet
restar marad
resto maradék
resulta eredmény
>>> de ~s eredményeképpen
resultar következik (vmiből); bizonyul
retemblar remeg
retiemble ld. retemblar
retrato képmás
reunirse gyűlik, összeül
reverencia tisztelet; meghajlás
revisar átvizsgál
revolotear lebeg
revolución fordulat; forradalom
revolver elforgat, felforgat
revuelto összetekert
revuelve ld. revolver
rey király
ría ld. reír
Ricardo Richárd
ricazo nagyon gazdag
rico gazdag
ricuelo gazdag
ridículo nevetséges
riendo ld. reír
río folyó
Río Janeiro [brazil város]
riqueza gazdagság, vagyon
risueño mosolygó
robar rabol, kirabol
rodear körbevesz
rodilla térd
Rodolfo Rudolf
rogar könyörög; imádkozik
rojo vörös
Roma Róma
romano római
romper tör, szakít
ronco rekedt
ropa ruha
rosa rózsa
rostro arc
rubio szőke
rubor elpirulás
ruego ld. rogar
rugido ordítás
rugir bőg, ordít
ruido zaj
ruina rom
ruso orosz
rústico paraszti, nyers


S
 
sábado szombat
saber tud
sabido ismeretes; tanult
sabio bölcs
sabroso ízletes
sacar elővesz, kihúz
sacrificar feláldoz
sacrifiqué ld.sacrificar
saeta nyíl
sagrado szent
sala terem, helyiség
Salamanca [spanyol város és tartomány]
salgo ld. salir
salida kijárat; elindulás
salir kimegy, elmegy; válik vmivé; kiderül; felkel (nap)
salitre salétrom
salón szalon, terem
>>> ~ de trono trónterem
saltar ugrik; kilövell; felrobban
salto ugrás
>>> dar un ~ ugrik
salud egészség
saludar üdvözöl
saludo üdvözlet; tisztelgés
salvación megmentés; üdvözülés
salvo ép, sértetlen
san ld. santo
sanar gyógyít, meggyógyul
San Francisco (de Asís) Assisi Szt. Ferenc [ferences rend alapítója]
sangre (la) vér
sanguijuela orvosi pióca
San Ignacio de Loyola Loyolai Szt. Ignác [jezsuita rend alapítója]
sano egészséges
santo szent
saqué ld. sacar
sardina szardínia
sastre szabó
satisfacción elégedettség, kielégítés
satisfacer kielégít
satisfecho ld. satisfacer
ld. saber
sea ld. ser
sebo faggyú
secar szárít
sección metszet; szekció
seco száraz
secretario titkár
secreto titok
sed (la) szomjúság
>>> tener ~ szomjas
seguida: en ~ azonnal
seguir követ; folytat
según szerint; amint
segundo második; másodperc
seguro biztos
seis hat [szám]
selecto válogatott
selva erdő, dzsungel
semana hét [időszak]
semejante hasonló; ilyen
senador szenátor
sencillez egyszerűség
sencillo egyszerű
sentarse leül
sentido érzék; értelem
sentimiento érzelem; sajnálkozás
sentir érez
>>> ~se érzi magát
señor úr
señora asszony; úrinő
señoría uraság, nagyságos úr
señorita kisasszony
sepa ld. saber
separar elválaszt
separémonos = separemos nos
septiembre szeptember
sepulcral sír-
>>> lápida ~ sírkő
ser van
serie (la) sor, sorozat
serio komoly
sermón szentbeszéd
servicio szolgálat
servil szolgai
servir szolgál
>>> ~ de algo jó valamire
>>> ~ de nada semmire sem jó
sesenta hatvan
si ha, amennyiben
igen
saját maga
sido ld. ser
siempre mindig
>>> para ~ örökre
sien (la) halánték
siendo ld. ser
sienta ld. sentar(se)
sienten ld. sentir
siete hét (szám)
Sigfredo Szigfrid
siglo évszázad
significado jelentés
significar jelent (vmit)
sigue ld. seguir
siguiente következő
siguieron ld. seguir
silencio csend
silvestre erdei, vad
silla szék
sillón karosszék
simple egyszerű
sin nélkül
sinfónico szimfonikus
siniestro baljós
sino hanem; különben
>>> no ... ~ csak
sintiendo ld. sentir
siquiera, ni ~ még ... sem
sirven ld. servir
sirviente szolga
sirvió ld. servir
sitio hely
situación helyzet; fekvés
situado vhol lévő
soberano szuverén
soberbio gőgös
sobrado bőséges, fölös
sobre fölött; -ról, -ről; körülbelül
sobremesa desszert
sobresalto riadalom
sobretodo felöltő
sobrevenir bekövetkezik
sobrevino ld. sobrevenir
sobrina unokahúg
sobrino unokaöcs
socavar kiás
sois ld. ser
sol nap [égitest]
solamente csak, kizárólag
soldado katona
solejar napos hely
solemne ünnepélyes
solemnidad ünnepélyesség
soler szokott
solicitar kér, kérvényez; felkelt, előidéz
solícito figyelmes
solo egyedüli, egyetlen; egyedülálló
sólo csak, kizárólag
soltar elenged, kienged
soltero egyedülálló
sombra árnyék
sombrero kalap
son ld. ser
sonar hangzik, szól; megszólaltat
sonido hang, hangzás
sonoro zengő
sonreír mosolyog
sonriendo ld. sonreír
sonrisa mosoly
sopa leves
soplar fúj; súg
sorbete sörbet
sorprendente meglepő
sorprendido meglepett
sorpresa meglepetés
sospechar gyanít
sostener tart, fenntart; folytat
sótano pince
soy ld. ser
Sr. = Señor
SS. MM. y AA. = Sus Majestades y Altezas
su az ő / ön ...-je / -jük
subida emelkedés
subir felmegy; emelkedik
suceder történik
suceso esemény; kimenetel
sucio koszos
sudeste délkelet
suela ld. soler
suela talp
suelo föld, talaj, padló
suena ld. sonar
suerte (la) szerencse, sors; mód
Suez Szuez
suficiente elegendő
sufrir szenved; elvisel
Suiza (la) Svájc
sujeto alany; tárgy
sultán szultán
suma összeg
sumo legfelsőbb, legfőbb
suntuoso pompás
superficie felszín
superior felső, magasabb; kimagasló
>>> escuela ~ főiskola
superioridad fölény
supo ld. saber
suponer feltételez
supongamos ld. suponer
sur dél
surtir ellát; feltölt
susto ijedtség
susurrar mormol, csobog, zizeg
suyo övé


T
 
tabaco dohány; szivar
tabardillo tífusz, láz
taimado fondorlatos
tajada szelet
tal ilyen, olyan
>>> ~ vez talán
>>> ¿qué ~? hogy s mint?
talle termet, alak
también is
tampoco sem
tan olyan; annyira
>>> ~ ... como olyan ..., mint
tanto ennyi, annyi
>>> mientras ~ miközben
>>> por lo ~ ezért, tehát
tarde későn
tarde (la) délután
>>> por la ~ délután [időhatározó]
>>> buenas ~s jó napot!, jó estét!
tauromaquia bikaviadorság
te neked, téged
tea
teatro színház
techo mennyezet, tető
tedioso unalmas, fárasztó
tejado (cserép)tető
tejedor szővő
temblar remeg
temer fél
>>> ~se tart vmitől
temor félelem
templado mérsékelt
templo templom
temprano korai, korán
tendrán ld. tener
tenedor villa [evőeszköz]
tener van (vmije), birtokol; fog, tart
>>> ~ que kell
>>> ~ frío fázik
>>> ~ por tart vminek
>>> tiene diez años tíz éves
tenga ld. tener
tengo ld. tener
tenis tenisz
tentación kísértés
tentar megkísérel
tercer ld. tercero
tercero harmadik
terminar befejez
término szó, kifejezés
terreno terep, terület
terrible szörnyű
terrífico rémítő
territorio terület
tesoro kincs
testarudo makacs
ti téged, neked
tía nagynéni
tiembla ld. temblar
tiempo idő, időjárás
>>> hace ~ jó ideje
tienda bolt
tiene ld. tener
tierno lágy, omlós
tierra föld; vidék; szülőföld
tinta tinta
tintero tintatartó
tinto festett, színes
tío nagybácsi
tirano zsarnok
tirar dob, lök, lő, húz
tirón lökés, rántás
>>> de un ~ egy hajtásra, egyhuzamban
título cím, titulus
tiza kréta
tocar érint, nyúl; játszik (vmin); megkongat
>>> te toca te jössz
>>> toca las ocho nyolcat üt
todavía még
todo minden, mindegyik, egész
>>> con ~ mindezek után
>>> del ~ teljesen
Toisón: la orden de la ~ aranygyapjas rend
Toledo [spanyol város]
¡toma! nocsak
tomar fog, elvesz; megeszik, megiszik
tomate paradicsom (zöldség)
tonelada tonna
tonelaje tonnatartalom
tontería ostobaság
tonto buta
topar (con) beleütközik; összetalálkozik
tordo rigó
toro bika
>>> corrida de ~s bikaviadal
tórrido forró
torta lepény, torta
tortilla rántotta, kukoricalepény
total teljes
trabajar dolgozik
trabajo munka
trabar összeköt
>>> ~ conversación beszélgetésbe elegyedik
traducción fordítás
traducir lefordít
traduzca ld. traducir
traer hoz; vonz; visel
tráfico forgalom
tragar lenyel
traiga ld. traer
traje ruha, öltözet
trajeron ld. traer
trajo ld. traer
tramo lépcsőforduló, lépcsőszakasz
tranquilo nyugodt
tras mögött, után, múlva
trasunto másolat
tratamiento bánásmód; kezelés
tratar kezel; bánik; próbál; kereskedik
trato bánásmód; egyezség
través: a ~ keresztül
trazar rajzol, tervez
trecho távolság
treinta harminc
tremendo óriási
trémulo reszkető
tren vonat
tres három
trescientos háromszáz
trigo búza
trineo szán
triplicar háromszoroz
triste szomorú
tronco törzs
trono trón
tropezar (con) beleütközik; belebotlik
tropical trópusi
troupe trupp
trucha pisztráng
trueno mennydörgés
tu a te ...-d
te
tuerto félszemű; kancsal
tumba sír
tunante csavargó, csibész
turco török
turno sor, sorrend; váltás
tuvo ld. tener
tuyo tiéd


U
 
ufano kevély
último utolsó
>>> por ~ végül
umbral küszöb
un ld. uno
ungüento kenőcs, kenet
único egyetlen
unido egyesült
>>> los Estados Unidos Egyesült Államok
universidad egyetem
uno egy
>>> ~s körülbelül
usar használ, alkalmaz
uso használat; szokás
usted ön
usurero uzsorás
útil hasznos
utilizar felhasznál
uva szőlő


V
 
V., Vd., Vmd. vuestra merced, ld. usted
va ld. ir
vaca tehén
vacío üres
vacuno tehén-
valer ér (vmennyit)
>>> no vale la pena nem éri meg a fáradságot
valiente bátor
valioso értékes
valor érték; bátorság
Valparaíso [chilei kikötőváros]
valle völgy
vamos ld. ir
>>> ~ a ver lássuk
vanidad hiúság
vano hiábavaló; hiú
variedad változékonyság, változat
varios számos, több
varón férfi
vas ld. ir
vaso pohár
vaya jaj, nahát, sebaj; ld. ir
Vd., Vds. ld. usted
veas ld. ver
vecino szomszéd
vega mező
vegetación növényzet
veinte húsz
veinticinco huszonöt
veintinueve huszonkilenc
veintiocho huszonnyolc
veintiuno huszonegy
velado lefátyolozott
velar virraszt
vencer legyőz
vencido legyőzött
vender elad; elárul
>>> no se vende nem eladó
vendrán ld. venir
venga ld. venir
venir jön
>>> ~ a las manos ölre mennek
ventaja előny
ventana ablak
ventanilla ablak (kisebb)
ventrílocuo hasbeszélő
ver lát, néz, vél
verano nyár
veras igazság, komolyság
>>> ¿de ~? komolyan?
verdad igazság
>>> a la ~ valójában
verdadero valódi
verde zöld
verdugo hóhér
verdura zöldség
verso vers, verssor
verter önt, kiont
vertiente (la) lejtő, hegyoldal
vestido ruha
vestir öltözik
vete = ve + te, ld. ir
vez alkalom
>>> a la ~ egyszerre, ugyanakkor
>>> cada ~ más egyre inkább
>>> otra ~ még egyszer
>>> una ~ egyszer
>>> dos veces kétszer
>>> tal ~ talán
ld. ver
vía út
viajante utazó
viajar utazik
viaje utazás
viajero utazó
vianda élelmiszer
víbora vipera
Vicente Vince
victorioso győzedelmes
vida élet
vidrio üveg
viejo öreg
viejo öregember
viendo ld. ver
viene ld. venir
viento szél
viera ld. ver
viernes péntek
vigilante éber; őr
vigilar őrködik, őriz
vigorizar erősít
viniera ld. venir
vino ld. venir
vino bor
violencia erőszak
virgen (la) szűz
virrey alkirály
virtió ld. verter
virtuoso erényes; virtuóz
visita látogatás
visitar látogat
vista látás, nézés; kilátás
vistió ld. vestir
visto ld. ver
viva éljen
vivir él (ige)
vivo élő, élénk
>>> ~ retrato megtestesült mása
vizcaíno vizcayai
V. M. vuestra majestad
vociferar kiabál, ordít
volar repül
volver fordít, forgat; visszaad
>>> ~se a visszatér vhová
>>> ~ a poner visszahelyez
volviendo ld. volver
votar szavaz
voy ld. ir
voz (la) hang
vuecelencia vuestra excelencia rövidülése
vuecencia ld. vuecelencia
vuelo. repülés
vuelta fordulat, kör
>>> de ~ visszafelé
vuelto ld. volver
vuestro a ti ...-tok
vulgar közönséges
vulgo köznép


W
 
wagneriano wagneri
Wáshington Washington, amerikai állam
 
Y
 
y és
ya már; majd
yerro hiba, tévedés
yo én
yugo iga
 
Z
 
Zamora [spanyol város]
>>> no se tomó a ~ en una hora Rómát sem egy nap alatt építették
zángano here
zapatería cipészet
zapatero cipész
zapato cipő
zapatón ócska, bumfordi cipő
zarzuela [operett- / opera-szerű műfaj]
¡zas! zsupsz, bumm
zona zóna
zumbido zümmögés


Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulás


Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Források

Nyelvi szolgáltatások


Szószedet

A   B   C-CH   D   E   F   G   H   I   J   K-L-LL   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W-Y-Z
minden egyben


Olvasókönyv főoldal

©2005-2018 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép