Szószedet az olvasókönyvhöz - A

A
 
abajo le, lent
abandonar elhagy, felad vmit, lemond vmiről
abanico legyező
abeja méh
abierta nyitás
abierto nyitott, nyitva
abono előfizetés
Abou Abu [személynév]
abrazar ölel
abrazarse összeölelkeznek
abril április
abrir nyit
absurdo abszurd
abuela nagymama
abuelo nagyapa
abuelos nagyszülők
abundancia bőség
abundante bőséges
abundar bővelkedik
acabar befejez
   ~se elfogy
   acaba de ver épp az imént látta
   al ~ de reír ahogy abbahagyták a nevetést
acaso esetleg, talán
accidente baleset, véletlen
acción cselekedet; részvény
acerca de vmire vonatkozólag
acercarse közeledik
acero acél; kard
acierto siker; ügyesség
acompañar elkísér
aconsejar tanácsot ad
acontecer történik
acontecido: lo ~ a történtek
acontecimiento esemény
acordarse emlékszik
acortar rövidít
acostarse lefekszik
acostumbrarse hozzászokik
acto tett; felvonás
actriz (la) színésznő
acuático vizi
   línea acuática viziút
acudir jön, odasiet
acueducto vízvezeték
acueste ld. acostar
Adán Ádám
adelantarse előremegy
adelante előre
   en ~ ezentúl
además ezenkívül, továbbá
adentro befelé; bent
   para sus ~s magában
¡adiós! Isten vele!
adivinanza rejtvény
adivinar kitalál; megfejt
admirarse csodálkozik
adonde (a)hová
adorable szeretnivaló
adormecer elaltat
adornar díszít
adorno dísz
adulto felnőtt
adversidad viszontagság
advertencia megjegyzés; figyelmeztetés
advertir észrevesz; figyelmeztet
advierto ld. advertir
advirtió ld. advertir
afablemente szívélyesen
afecto vonzalom
afeitar borotválkozik
afición vonzalom, kedvtelés
aficionado vmit kedvelő
afilado éles
afilar élez, köszörül
afligir gyötör, szomorít
afortunadamente szerencsére
afortunado szerencsés
África Afrika
agitar ráz
   ~se izgul
agosto augusztus
agotar kimer, kimerít
agradable kellemes
agradar tetszik
agrado öröm, kedvesség
agrícola mezőgazdasági
agricultura mezőgazdaság
agua víz
   estación de las ~s esős évszak
aguardar vár, várakozik
agudeza élesség; éleselméjűség
agudo éles; szellemes
águila sas
aguja
¡ah! ó!
ahí ott, oda
ahogado fojtott, fulladt
ahora most
   ~ mismo épp most
   por ~ egyelőre
ahorcar felakaszt
aire levegő
ajeno idegen; másé
ajustar igazít, rendez
al = a el
ala szárny
alabar dicsér
alameda sétány
alarmado riadt
alboroque áldomás
alborotar zajong
   ~se nyugtalankodik, lázong
alcalde bíró, elöljáró
alcanzar elér, utolér
alcázar erőd, palota
aldabazo dörömbölés
aldea falu
aldeano paraszt
alegrarse örül
alegre vidám
alegremente vidáman
alegría öröm, vidámság
Alejandro Sándor
alejarse eltávolodik
Alemania Németország
alforja tarisznya
álgebra algebra
algo valami, valamennyi
algodón gyapot, pamut
alguien valaki
algún ld. alguno
alguno valamely, néhány
alhaja ékszer
aliento bátorság
alimento étel, táplálék
alma lélek
   de mi ~ szeretett
alrededor (de) körül; körülbelül
   a mi ~ körülöttem
altercar veszekszik
alteza magasság; felség
alto magas, hangos
   pasar por ~ figyelmen kívül hagy
altura magasság
alumno diák, tanuló
alá ott, arra
   más ~ túl
allí ott; oda
amado szeretett
amar szeret
   ~se szeretik egymást
amarillo sárga
ambos mindkettő
América Amerika
   la ~ del Sur Dél-Amerika
americano amerikai
amigo barát
amiguito barátocskám
amo gazda, tulajdonos
amor szerelem, szeretet
amoroso szerelmes
ampliar bővít, kiterjeszt
Ana Anna
anciano idős, öreg
ancho széles
   ¿cuánto tiene el canal de ~? milyen széles a csatorna?
anchura szélesség
¡anda! ugyan! menj már!
andar megy, jár
Andes: los ~ Andok
anduvo ld. andar
anécdota anekdota
ángel angyal
angosto keskeny
anhelar sóvárog, vágyik
ánima lélek
animado élénk, heves
animal állat; barom
ánimo lélek, bátorság
anoche tegnap este
anochecer esteledik
   al ~ alkonyatkor
ansiosamente aggodalmasan
ante előtt
anterior korábbi; elülső
antes ezelőtt; korábban; inkább
   ~ de, ~ que vmi előtt
antiguo régi, öreg
Antillas: las ~ Antillák
Antonio Antal
anunciar közöl, bejelent
anuncio hirdetmény
añadir hozzáad
añil indigó
año év
   tiene ocho ~s nyolc éves
aparecer megjelenik, feltűnik
apariencia látszat, megjelenés
apartado félreeső, távoli
apartarse szétválik
apellido vezetéknév
apenas alig
apetito étvágy
aplicar alkalmaz
apodo gúnynév
apostar fogad, fogadást köt
aprecio értékelés
aprender (a) tanul, megtanul (vmit csinálni)
aprendiz tanuló, tanonc
aprensivo aggodalmaskodó
aprestar előkészít
apresurar(se) siet
aprisionado bebörtönzött
apuesta ld. apostar
apuesta tét
apuro szégyen, szükség
aquel, aquella, aquello az, amaz
aquél, aquélla az (a valami/valaki)
aquí itt
   por ~ errefelé
ara oltár
árbol fa
arcángel arkangyal
ardilla mókus
arduo keserves, fáradságos
arena homok; aréna
Argentina Argentína
aristocrático arisztokratikus
aritmética számtan
arpa hárfa
arreglar elrendez
arrepentido bűnbánó
arrestar letartóztat
arriba (de) fel, fent, felfelé
   más ~ feljebb
arrodillarse letérdel
arrojar elhajít
arroz rizs
arte (la / el) mód; mesterség; művészet
artículo cikk
artístico művészi
ascender rúg (vmennyire)
ascensor lift
asegurar megerősít, biztosít
aserradero fűrészmalom
asesinar meggyilkol
asfalto aszfalt
así így
   ~ que így hát, mihelyt
Asia Ázsia
asir megfog, megragad
asistente asszisztens, segéd
asistir a részt vesz, jelen van
asno szamár
asomar előbukkan
asombro ámulat
aspecto arc, külső
aspirar belélegez
astilla szilánk, szálka
astrología asztrológia
astrólogo csillagjós
asunto dolog, ügy
asustarse megijed
atado megkötött; gátlásos
atención figyelem
   prestar ~ odafigyel, figyelmet fordít vmire
atentamente figyelmesen
atento figyelmes
aterrador rémítő
Atlántico Atlanti-óceán, atlanti
atolondrado oktalan
atónito megdöbbent
atraer vonz
atrás vissza; hátul
atravesar átmegy, keresztez
atreverse merészel
atronador dörgő
aturdido kábult, zavart
audaz merész
audiencia kihallgatás, meghallgatás
aumentar fokoz, növel
aumento növelés, növekedés
   va en ~ növekszik
aun, aún még
aunque noha, bár
ausencia hiány, hiányzás
automóvil automobil
autor szerző
autoridad tekintély, hatalom
avaricia mohóság, kapzsiság
avaro kapzsi, zsugori [főnév is]
ave (la) madár
avena zab
avenida út, sugárút
aventura kaland
averiguar kiderít
avivar élénkít, fokoz
   aviva el ojo légy résen
ayuda segítség
   ~ de cámara komornyik
ayudante segéd, asszisztens
ayudar segít, támogat
azotea terasz
azúcar cukor
   caña de ~ cukornád
azufre kén
azul kék

Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulás


Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Források

Nyelvi szolgáltatások


Szószedet

A   B   C-CH   D   E   F   G   H   I   J   K-L-LL   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W-Y-Z
minden egyben


Olvasókönyv főoldal

©2005-2018 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép