Társasági jog

Derecho de sociedades

El derecho de sociedades es la rama del derecho privado que se ocupa del empresario social, es decir, la sociedad como sujeto del tráfico empresarial. La sociedad normalmente recibe personalidad jurídica por ley y se convierte en una persona jurídica, lo cual significa que puede ser sujeto de derechos y obligaciones jurídicas en su propio nombre, y no en nombre de sus socios.

Tipos de sociedades

Tradicionalmente en España se distingue entre sociedades civiles y sociedades mercantiles. Dentro de las sociedades mercantiles, las más importantes actualmente, suele distinguirse entre sociedades de personas (sociedad colectiva, sociedad comanditaria simple y sociedad de responsabilidad limitada) y sociedades de capital (sociedad anónima y sociedad comanditaria por acciones).

La principal diferencia entre un grupo y otro es la forma de admisión de nuevos socios y de transmisión de las derechos sociales. Mientras en las sociedades de personas, al ser intuitu personae, se requiere la aprobación de los demás socios (habitualmente unánime), en las sociedades de capital ella no es necesaria, bastando la adquisición de una cuota del capital (acciones). Además, el procedimiento para aumentar el capital social suele ser más simple en las sociedades de capital que en las sociedades de personas.

Respecto a la responsabilidad de los socios por las deudas de la sociedad, en las sociedades de capital los socios sólo responden hasta el monto del capital aportado, mientras que en las sociedades de personas normalmente los socios responden ilimitadamente con todos los bienes presentes y futuros (socios de una sociedad colectiva) y, excepcionalmente, de forma limitada (socios de una sociedad de responsabilidad limitada).

Cambios en la vida de las sociedades

  • Transformación: La sociedad altera su tipología adoptando otra prevista en la ley de sociedades.
  • Fusión: Se juntan dos o más sociedades para constituir una. Hay que aclarar que en la fusión, las sociedades involucradas no se liquidan previamente ni durante el proceso.
  • Escisión: Sucede cuando una sociedad destina parte de su capital para la creación de otra/s sociedad/es o para el aumento del patrimonio de una ya existente.
  • Disolución: Una sociedad puede dejar de existir cuando los socios así lo dispongan, cuando la sociedad se quede con un solo integrante y no consiga reemplazantes o cuando expire el contrato que le dio origen entre otros casos.
  • Liquidación: Se lleva a cabo cuando una sociedad cobra todos sus créditos, cancela todas sus obligaciones y conforma su patrimonio neto para luego realizar la división del capital entre los socios participantes de la misma.

Társasági jog

A társasági jog a magánjog azon ága, amely a vállalkozásokkal foglalkozik, magyarán a társasággal mint a vállalati tevékenység alanyával. A társaság normál esetben a törvény erejénél fogva nyeri el jogi személyiségét és jogi személlyé válik, ami azt jelenti, hogy jogok és kötelezettségek alanya lehet saját nevében, és nem egy tagja nevében.

A társaságok típusai

Spanyolországban hagyományosan megkülönböztetik a polgári társaságokat és a üzleti társaságokat. Az üzleti társaságokon belül jelenleg a legfontosabbakat aszerint szokták megkülönböztetni, hogy "személyegyesítő társaság" (közös társaság, egyszerű csendestársas társaság és korlátolt felelősságű társaság) vagy "tőkeegyesítő társaság" (névtelen társaság és cselekvő csendestársas társaság).

Az alapvető különbség a két csoport között az új tagok felvételének módja és a társasági jogok átruházása. Míg a személyegyesítő társaságokban a személyre tekintettel megkövetelik a többi tag hozzájárulását (általában egybehangzóan), addig a tőkeegyesítő társaságokban ez nem szükséges, elegendő egy üzletrész (részvények) megszerzése. Továbbá a tőkeemelés folyamata sokkal egyszerűbb a tőkeegyesítő társaságokban, mint a személyegyesítő társaságokban.

A társaság tartozásaiért való felelősség tekintetében a tőkeegyesítő társaságokban a tagok csak a szolgáltatott törzstőke mértékéig felelnek, míg a személyegyesítő társaságokban a tagok korlátlanul felelnek minden jelenlegi és jövőbeni vagyonukkal (közös társaság tagjai), illetve kivételesen korlátozott formában (korlátolt felelősségű társaság tagjai).

Változások a társaságok életében

  • Átalakulás: A társaság megváltoztatja a formáját egy másikat elfogadva a társasági törvényben szereplők közül.
  • Fúzió: Kettő vagy több társaság egyesül, hogy egyet hozzanak létre. Tisztázni kell, hogy a fúzió során a kapcsolódó társaságokat sem előzőleg, sem a folyamat során nem számolják fel.
  • Szétválás: Akkor történik, amikor egy társaság a tőkéjének egy részét elkülöníti azzal a céllal, hogy újabb társaságo(ka)t hozzon létre, vagy hogy egy már létezőnek a tulajdonát növelje.
  • Feloszlatás, felbomlás: Egy társaság megszűnhet létezni, amikor a tagjai úgy rendelkeznek; amikor a társaságnak már csak egy tagja marad, és nem tudják helyettesíteni; vagy többek között amikor a társasági szerződés - amely létrehozta - lejár.
  • Felszámolás: Akkor következik be, amikor egy társaság minden hitelét kifizette, minden kötelezettségét törölte és rendezte a saját tőkéjét, hogy később véghezvigye a tőke felosztását a tagjai között.


Vocabulario - szókincs

aclararmegmagyaráz, tisztáz
la admisiónfelvétel
la adquisiciónmegszerzés, elsajátítás
alterarmegváltoztat
el aumentonövelés
bastandoelegendő
cobrarkiegyenlít
constituirlétrehoz
conventirsealakul
la cuota del capitaltőkerész, üzletrész
dejar de existirmegszűnik létezni
el derecho de sociedadestársasági jog
destinarfordít valamire, rendel
la deudatartozás, adósság
la disoluciónfeloszlatás
el empresariovállalkozó
la escisiónszétválás
excepcionalmentekivételesen
la fusiónfúzió, egyesülés
habitualmenteszokás szerint
intuitu personaea személyre tekintettel
involucradorésztvevő, benne foglalt
liquidarfelszámol
el patrimonio netosajáttőke
la persona jurídicajogi személy
principalalapvető
el procedimientoaz eljárás
recibirkap, elnyer
reemplazantehelyettesítő
la sociedad civilpolgári társaság
la sociedad de personasszemélyegyesítő társaság
la sociedad de capitaltőkeegyesítő társaság
la sociedad mercantilüzleti társaság
el sociotag
el sujetoalany
la transformaciónátalakulás
unánimeegyhangúan

Expresiones - kifejezések

aprobación de los demás sociosa többi tag jóváhagyása
división del capital entre los socios participantesa tőke felosztása a résztvevő tagok között
hasta el monto del capital aportadoa bevitt tőke erejéig
respecto a la responsabilidada felelőségre tekintettel
responde ilimitadamente con todos los bienes presentes y futuroskorlátlanul felel minden jelenlegi és jövőbeni vagyonával
sujeto de derechos y obligaciones jurídicas en su propio nombresaját nevében jogok és kötelezettségek alanya
transmisión de las derechos socialestársasági jogok átruházása

Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulás


Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Források

Nyelvi szolgáltatások


Az oldal...

...a társasági jogot és jogi nyelvezetét mutatja be.

→ Jogi spanyol

©2005-2018 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép