Szellemi alkotások joga

La propiedad intelectual

La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio.

La propiedad intelectual se divide en dos categorías: la propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de origen; y el derecho de autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos.

Los derechos relacionados con el derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión.

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la propiedad intelectual es un tipo de propiedad, esto significa que su propietario o titular puede disponer de ésta como le plazca y que ninguna otra persona física o jurídica podrá disponer legalmente de su propiedad sin su consentimiento. Naturalmente, el ejercicio de este derecho está sujeto a limitaciones.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es un organismo especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. Su objetivo es desarrollar un sistema de propiedad intelectual (P.I.) internacional, que sea equilibrado y accesible y recompense la creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico, salvaguardando a la vez el interés público.

Se estableció en 1967 en virtud el Convenio de la OMPI, con el mandato de los estados miembros de fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los estados y la colaboración con otras organizaciones internacionales. Su sede se encuentra en Ginebra (Suiza).

Las marcas son signos distintivos que se utilizan para diferenciar productos y servicios idénticos o similares ofrecidos por distintos productores o proveedores de servicios. Las marcas son un tipo de propiedad industrial y por ello los derechos que confieren están protegidos por la legislación.

Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, un producto o procedimiento que aporta, en general, una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema. Para que sea patentable, la invención debe satisfacer determinados requisitos.

Szellemi alkotások joga

A szellemi alkotások joga a szellemi termékekre vonatkozik: találmányok, irodalmi és művészeti alkotások, szimbólumok, nevek, jelképek és formatervezési minták, amelyeket a kereskedelemben használnak.

A szellemi alkotásokat két csoportba osztják: ipari termék, amely magába foglalja a találmányokat (szabadalom), védjegyeket, formatervezési mintákat és földrajzi árujelzőket; és a szerzői jog, amely magába foglalja az irodalmi és művészeti alkotásokat, úgy mint regények, versek és színdarabok, filmek, musicalek; műalkotásokat, úgy mint rajzok, festmények, fotók és szobrok, illetve építészeti tervek.

A szerzői joggal szomszédos jogok magukba foglalják a művészek jogait az előadásuk tekintetében, a hangfelvételek producereinek jogait a felvételek tekintetében, valamint a rádió- és televízióműsorok közvetítőinek jogait a rádió- és tévéműsorok vonatkozásában.

A Szellemi Tulajdon Világszervezete szerint a szellemi tulajdon a tulajdon egy típusa, ami azt jelenti, hogy a tulajdonos vagy jogosult tetszése szerint rendelkezhet vele, és semmilyen más természetes vagy jogi személy nem rendelkezhet az ő tulajdonával jogszerűen az ő hozzájárulása nélkül. Természetesen ezen jog gyakorlásának vannak korlátai.

A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) az ENSZ speciális ügynöksége. Feladata, hogy fejlessze a kiegyensúlyozott és hozzáférhető nemzetközi szellemi alkotások rendszerét, és honorálja a kreativitást, ösztönözze az innovációt és hozzájáruljon a gazdasági fejlődéshez, ezzel egyidejűleg a közérdeket védve.

A WIPO-t 1967-ben hozták létre a WIPO Egyezménnyel, azzal a megbizatással a tagállamok részéről, hogy elősegítse a szellemi alkotások védelmét az egész világon az államok közötti együttműködésen keresztül és más nemzetközi szervezetekkel való együttműködés útján. A székhelye Genfben, Svájcban van.

A védjegyek megkülönböztető jelek: arra szolgálnak, hogy megkülönböztessék a hasonló vagy azonos termékeket vagy szolgáltatásokat, amelyeket a különböző gyártók vagy szolgáltatást nyújtók kínálnak. A védjegyek az ipari tulajdon egy típusát képezik, így a rájuk vonatkozó jogokat a törvény védi.

A szabadalom kizárólagos jog, amelyet olyan találmánynak, vagyis terméknek vagy eljárásnak adnak, ami általánosságban egy új módszert biztosít valami megalkotásához vagy egy új technikai megoldást nyújt egy problémára. Ahhoz, hogy szabadalmazható legyen, a találmánynak bizonyos feltételeknek meg kell felelnie.


Vocabulario - szókincs

abarcarátfog, felölel
accesibleelérhető
colaborar conegyüttműködik vkivel
concederad, engedélyez
conferirkölcsönöz, ruház
el consentimientohozzájárulás
las creaciones de la menteszellemi termékek
el derecho de autorszerzői jog
los derechos de los productores de fonogramashangfelvételek kiadóinak joga
un derecho exclusivokizárólagos jog
los derechos relacionados con el derecho de autorszerzői joggal szomszédos jogok
el dibujoformatervezési minta
disponer derendelkezik vmiről
equilibradokiegyensúlyozott
estableceralapít, létrehoz
estimularösztönöz
fomentarbiztat, kedvez, előnyben részesít
la grabaciónfelvétel
idénticoazonos
la imagenjelkép, ábra
la indicación geográfica de origenföldrajzi árujelző
la invencióntalálmány
la limitaciónkorlátozás
la marcavédjegy
el modelo industrialipari minta
las obras literarias y artísticasirodalmi és művészeti alkotások
el Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)Szellemi Tulajdon Világszervezete
patentableszabadalmaztatható
el patenteszabadalom
la propiedad intelectualszellemi tulajdon
el propietariotulajdonos
la radiodifusiónműsorsugárzás
recompensarhonorál
salvaguardarmegvéd
el signo distintivomegkülönböztető jel
el símboloszimbólum
el titularjogtulajdonos

Expresiones - kifejezések

como le plazcaahogy tetszik
en virtudvminek az értelmében

Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulás


Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Források

Nyelvi szolgáltatások


Az oldal...

...a szellemi alkotások jogát és jogi nyelvezetét mutatja be.

→ Jogi spanyol

©2005-2018 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép