Polgári jog

Derecho civil

 

En sentido amplio, el derecho civil es sinónimo de derecho privado. El derecho civil constituye la parte fundamental del derecho privado que comprende las normas relativas al estado y capacidad de las personas, a la familia, al patrimonio, a las obligaciones y contratos y a la transmisión de los bienes, regulando las relaciones privadas de los individuos entre sí.

Del análisis del contenido material del derecho civil, se pueden extraer las siguientes ramas:

 • Derecho de las personas - derecho de la personalidad
 • Derecho de las cosas, bienes o derechos reales
 • Derecho de las obligaciones
 • Derecho de familia
 • Derecho de sucesiones

Derecho de los bienes

El derecho de los bienes regula las distintas clases de bienes, clasificándolos en categorías típicas. En la tradición continental puede decirse que la distinción fundamental se da entre los bienes muebles e inmuebles, donde los segundos tienen una regulación especial dada su mayor importancia económica.

Esta regulación especial se caracteriza por el hecho de que los actos y contratos que tienen por objeto bienes inmuebles son solemnes. Además, los bienes inmuebles están sujetos a un sistema registral.

Derecho de las obligaciones

El derecho de obligaciones es una rama del derecho civil que, dentro del derecho patrimonial, se centra en el estudio de la obligación jurídica.

En cuanto tal, el derecho de obligaciones abarca:

 • El derecho de los contratos, que estudia la formación y efectos de éstos, particularmente la responsabilidad civil que se deriva de su incumplimiento.
 • Si bien el derecho de los contratos trata la formación y efectos de los contratos en general, también se ocupa de los contratos más importantes en especial, a los cuales dota de sus elementos típicos. Cabe mencionar entre los contratos más importantes a la compraventa, el mandato, la hipoteca y el arrendamiento.
 • El derecho de daños o de la responsabilidad civil, que trata de la indemnización de los daños causados a otros.

Derecho de familia

El derecho de familia es el conjunto de normas e instituciones jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los miembros que integran la familia, entre sí y respecto de terceros. Tales relaciones se originan a partir del matrimonio y del parentesco.

Las dos instituciones fundamentales del derecho de familia son el matrimonio y la filiación.

Derecho de sucesión

La herencia es la sucesión en todos los bienes de difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. La herencia es pues el objecto de la sucesión mortis causa.

Testamento

El testamento se define como un acto personalismo revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte.

Polgári jog

 

Tág értelemben a polgári jog a magánjog szinonimája. A polgári jog alkotja a magánjog alapvető részét, beleértve a személyi állapotra és jogképességre vonatkozó szabályokat, a személyek jogát, a család, a vagyon, a kötelmi jogot és a tulajdonjogot, kötelezettségek és szerződések jogát, valamint a tulajdonátruházást a magánszférában, és a személyek közötti kapcsolatokat is.

A polgári jog anyagi jogi tartalmának elemzése a következő területeket fedi fel:

 • Személyek joga vagy személyi jog
 • Dologi jog vagy ingók joga
 • Kötelmi jog
 • Családi jog
 • Öröklési jog

Dologi jog

A dologi jog szabályozza a különféle kategóriákba tartozó ingóságokat, tipikus kategóriákba sorolva őket. A kontinentális szokás szerint elmondható, hogy az alapvető különbség az ingó és az ingatlan vagyon között az, hogy az utóbbinak speciális szabályozása van, mivel nagyobb gazdasági jelentőséggel bír.

Ezt a speciális szabályozást jellemzi az a tény is, hogy azok a cselekmények és szerződések, melyek tárgya ingatlan, ünnepélyesek. Ezen túlmenően az ingatlanok egy regisztrációs rendszer tárgyát képezik.

Kötelmi jog

A kötelmi jog a polgári jog egyik ága a vagyoni jogon belül, amely a jogi kötelezettségben összpontosul.

Mint ilyen, a kötelmi jog kiterjed az alábbiakra:

 • A szerződések joga, amely ezek létrehozását és hatását tanulmányozza, különösen a polgárjogi felelősség tekintetében, ami a nem-teljesítésből ered.
 • Bár a szerződések joga a létrejöttükről és hatásukról általánosságban is szól, a legfontosabb szerződésekkel külön is foglalkozik, amelyekhez jellegzetes elemeket rendel. A legjelentősebb szerződések között meg kell említeni az adásvételt, a megbízást, a jelzálogot és a lízinget.
 • A kártérítési jog vagy a polgári jogi felelősség, amely a másoknak okozott kár megtérítésével foglalkozik.

Családi jog

A családi jog azoknak a jogi normáknak és jogi intézményeknek az összessége, amelyek a család tagjainak személyes és vagyoni kapcsolatait szabályozzák egymás között és harmadik felek tekintetében. Az ilyen kapcsolatok a házasságból és a rokonságból erednek.

A két alapvető jogintézmény a családi jogban a házasság és az örökbefogadás.

Öröklési jog

A hagyaték az elhunyt mindazon tulajdonának, jogainnak és kötelezettségeinek az öröklése, amelyek nem szűnnek meg a halál által. Így a hagyaték a halál esetén bekövetkező öröklés tárgya.

Végrendelet

A végrendelet úgy fogalmazható meg, mint egy személyes és szabadon visszavonható akaratnyilatkozat, amelynek során egy cselekvőképes személy a javairól, az őt megillető jogokról és az őt terhelő kötelességekről rendelkezik halála esetére.


Vocabulario - szókincs

abarcarátfog, átkarol
el arrendamientobérbeadás, földhaszonbérlet
la compraventaadásvétel
el contratoszerződés
el deberkötelesség, kötelezettség
el derecho civilpolgári jog
el derecho de las cosas, bienes o derechos realesdologi jog
el derecho de dañoskártérítés joga
el derecho de familiacsaládi jog
el derecho de las obligacioneskötelmi jog
el derecho de sucesionesöröklési jog
el derecho de las personas személyek joga
el derecho patrimonialvagyoni jog
el derecho privadomagánjog
derivarseered, származik vhonnan
la filiaciónörökbefogadás
la herenciaöröklés
la hipotecajelzálog
el incumplimientonem-teljesítés
la indemnizaciónkártérítés, kártalanítás
inmuebleingatlan
el mandatoképviselet
el matrimonioházasság
los mueblesingóságok
el parentescorokoni kapcsolat, rokonság
el patrimonioörökség
las personas jurídicasjogi személyek
revocablevisszavonható
solemneünnepélyes, ünnepi
la sucesiónöröklés, hagyományozás
el testamentovégrendelet

Expresiones - kifejezések

contenido material del derecho civila polgári jog anyagának a tartalma
dispone de sus bienesrendelkezik vagyonáról
la distinción fundamentalalapvető különbség
elementos tipicostipikus elemek
en sentido ampliotág értelemben
instituciones fundamentalesalapvető intézmények
mortis causahalál esetére szóló
obligación jurídicajogi kötelezettség
la parte fundamentalalapvető rész
responsibilidad civilpolgárijogi felelősség
respecto a tercerosharmadik felek tekintetében
sistema registralregisztrációs rendszer
transmisión de los bienesjavak átruházása

Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulás


Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Források

Nyelvi szolgáltatások


Az oldal...

...a polgári jogot és jogi nyelvezetét mutatja be.

→ Jogi spanyol

©2005-2018 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép