Munkajog

Derecho del trabajo I.

 

El derecho laboral (también llamado derecho del trabajo o derecho social) es una rama del derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo humano, productivo, libre y por cuenta ajena.

El derecho laboral o derecho del trabajo es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las relaciones entre empleador(es), trabajdores, el estado y otras asociaciones. El derecho del trabajo se encarga de normar la actividad humana licita prestada por un trabajador en relación de dependencia a un empleador a cambio de una contraprestación dineraria.

El objeto del derecho del trabajo

El derecho del trabajo es aquella rama del ordenamiento jurídico que se ocupa de la regulación del trabajo libre por cuenta ajena, es decir, del trabajo que una persona (trabajador) presta voluntariamente por cuenta de otra (empleador), bajo el poder de dirección de esta última y a cambio de un salario.

El derecho del trabajo constata la desigualidad existente entre empresarios y trabajadores y pretende la compensación o nivelación de esa desigualidad: "La idea central en que el derecho social se inspira ya no es la idea de la igualidad de las personas, sino la de la nivelación de las desigualidades que entre ellas existen."

Sujetos de la relación laboral

Los sujetos de la relación laboral son los trabajadores, considerados individual o colectivamente, y el empleador.

El contrato de trabajo

El contrato de trabajo es aquel contrato por el que una persona (trabajador) se compromete a prestar personalmente unos servicios retribuidos, dentro del ámbito de organización y dirección de otra (empresario) y por cuenta de ésta.

Como todo contrato, el de trabajo no existe sin los tres elementos siguientes: consentimiento, objecto y causa.

El contrato de trabajo es consensual, es decir, que se perfecciona por la concurrencia de las voluntades del trabajador y del empresario. El consentimiento no debe resultar viciado por error, violencia, intimidación o dolo.

En cuanto al objeto del contrato, éste tiene que ser posible, cierto o determinado, y no contrario a las leyes o buenas costumbres.

En fin, la causa del contrato se identifica, en el caso del contrato de trabajo, con el intercambio entre, de un lado, trabajo subordinario y por cuenta ajena y, de otro lado, una retribución.

La forma del contrato

En España el contrato de trabajo puede celebrarse por escrito o de palabra; en Hungría solo por escrito.

Munkajog I.

 

A munkajog (szociális jognak is nevezik) a jognak egy ága, amely jogelveinek és jogi normáinak a tárgya az emberi munka, mely termékeny, szabad és melyet más számára végeznek.

A munkajog azon jogi elvek és normák összessége, amelyek a munkáltató(k), munkavállaló(k), az állam és egyéb egyesülések közötti kapcsolatot szabályozzák. A munkajog fogja át a jogszerűen végzett emberi tevékenység szabályozását. A munkavállaló munkát végez egy munkáltatótól függő helyzetben, pénzbeli ellenszolgáltatásért cserében.

A munkajog tárgya

A munkajog a jogi rendelkezéseknek azon területe, amely a más számára végzett, szabad munkáról rendelkezik, magyarán arról a munkáról, amit egy személy (munkavállaló) végez szabad akaratából más részére (munkáltató), utóbbi irányítása alatt, fizetés ellenében.

A munkajog megállapítja a munkáltatók és a munkavállalók egyenlőtlenségét, és megköveteli a kompenzációt vagy kiegyenlítődést: "A központi gondolat az, hogy a szociális jog már nem a személyek egyenlőségére törekszik, hanem hogy kiegyenlítse e személyek között fennálló egyenlőtlenségeket."

A munkaügyi kapcsolatok alanyai

A munkaügyi kapcsolatok alanyai a munkavállalók, egyedül vagy kollektívan; és a munkáltatók.

A munkajogi szerződés

A munkaszerződés az a szerződés, amely keretén belül egy személy (munkavállaló) személyesen nyújt valamilyen munkát díjazás fejében, szervezett kereteken belül és más valaki irányítása alatt, ennek a személynek a részére.

Mint minden szerződés, a munkaszerződés sem létezhet az alábbi három elem nélkül: hozzájárulás, tárgy, ok.

A munkaszerződésnek egybehangzónak kell lennie, azaz a munkavállaló és a munkáltató akaratát hozza összhangba. A hozzájárulás nem lehet tévedés, erőszak, megfélemlítés vagy csalárdság eredménye.

A szerződés tárgyát illetően, annak lehetségesnek, konkrétnak és határozottnak kell lennie, és nem lehet ellentétes jogszabályokkal vagy szokásokkal.

Végül: a munkaszerződés esetében a szerződés oka a csere létrejötte, amely egyik oldalról az alárendelt munkavégzés más valaki számára, míg másik oldalról az ellentételezés, díjazás.

A munkaszerződés formája

Spanyolországban a munkaszerződés lehet írásbeli vagy szóbeli; Magyarországon csak írásbeli.


Vocabulario - szókincs

el ámbitoterület, kör
la compensaciónkiegyenlítődés, kompenzáció, (ellenszolgáltatás)
comprometersekötelezi magát
la concurrenciaösszejátszás, egybevágás
consensualmegegyezésen alapuló
el consentimientobeleegyezés, hozzájárulás
constatarmegállapít
la contraprestaciónellenszolgáltatás
el contrato de trabajomunkaszerződés
la costumbreszokás
el derecho laboral, derecho del trabajomunkajog
el derecho principiojogelv
la desigualdadegyenlőtlenség
dinerariopénzbeli, anyagi
el dolocsalárdság, csalás
el empleadormunkáltató
encargarseátfog
identificarseazonosnak bizonyul, azonos vmivel
el intercambiocsere
la intimidaciónmegfélemlítés
licitojogszerű
la nivelaciónkiegyenlítődés
el objetotárgy
prestarnyújt
pretenderigyekszik, törekszik vmire
el principioalapvető elv, szabály
regularszabályoz
la retribucióndíjazás, javadalmazás, térítés
retribuirdíjaz, vkit megfizet, honorál
el salariofizetés, bér
subordinarioalárendelt, függő
el sujetoalany
el trabajadormunkavállaló
la tutelagyámkodás, védelmezés, óvás
viciartorzít, hamisít
voluntariamenteszabad elhatározásból, önként

Expresiones - kifejezések

contrario a las leyestörvénybe ütköző
normas jurídicasjogi normák
ordenamiento jurídicojogi rendelkezés
por cuenta ajenamás számára
por escrito o de palabraírásban vagy szóban
relación de dependenciafüggőségi viszony
sujetos de la relación laboralmunkaviszony alanyai
una rama del derechoa jog egy ága

Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulás


Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Források

Nyelvi szolgáltatások


Az oldal...

...a munkajogot és jogi nyelvezetét mutatja be.

→ Jogi spanyol

©2005-2018 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép